ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านราหุล

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านแต้ว ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จีงหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านราหุล ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านโคกตายอ ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
1
บ้านซับไม้แดงน้อย ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (ขยายโอกาส)
5
บ้านตะกรุดหิน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (ขยายโอกาส)
4
บ้านบึงตะเเบก ตำบลหนองเเจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00