ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านซับปรางทอง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
3
บ้านโป่งบุญเจริญ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
7
บ้านยุบใหญ่ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
8
บ้านหนองไทรงาม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
12
บ้านหนองไทรงาม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
15
บ้านโป่งบุญเจริญ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
16
บ้านห้วยตะกั่ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00