ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยทราย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
4
บ้านห้วยทราย ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านบ่อตาสัก ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณื
13
บ้านใหม่สุขเจริญ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
8
บ้านหนองไทร ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
12
บ้านไทรงาม ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00