ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านพญาวัง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านพญาวัง ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
3
บ้านศรีเจริญ ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านซับแสงเงิน ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านวังมะขาม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านวังปลานอก ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
15
บ้านชนแดน ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00