ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านซับสามัคคี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านซับลิ้นทอง ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
8
บ้านทุ่งแฝก ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านซับสามัคคี ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
12
บ้านโพธิ์สวรรค์ ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
13
บ้านซับลิ้นทอง ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
14
บ้านโพธิ์สวรรค์ ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00