ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านซับไม้แดง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านซับอุดม ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านซับไม้แดง ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
3
บ้านซับไพเราะ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านซับไพรวัลย์ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
9
บ้านซับเจริญ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
12
บ้านใหม่ซับไพรวัลย์ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
13
บ้านตะพานหิน ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
14
บ้านซับไม้แดงใหม่ ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านหินดาดใหญ่ ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
15
บ้านไทยถาวร ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
5
บ้านซับสมพงษ์ ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
7
บ้านร้อยไร่ ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
8
บ้านซับเงิน ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
10
บ้านบ่อตาสัก ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
11
บ้านใหม่เขาวงษ์ ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00