ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
ไร่เหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
1,3
บ้านคลองศาลา บ้านไร่เหนือ บ้านหนองนารี บ้านสะเดียง บ้านไร่ บ้านไทรงาม บ้านปากปู่ บ้านยาวี ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
1,2
บ้านสำนักหมัน บ้านนางั่ว บ้านนา บ้านคลองสาร บ้านนางั่วเหนือ ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
1,2
บ้านตลิ่งชัน บ้านหัวนา บ้านโตกใต้ บ้านชอนไพร บ้านคลองขุด บ้านป่าสักแห้ง บ้านคลองสำโรง ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
1,2
บ้านป่าเลา บ้านป่าแดงเหนือ บ้านป่าแดง บ้านพลำ บ้านป่าม่วง เตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
1,
บ้านโตกกลาง บ้านหัวนา บ้านพี้ บ้านทุ่งแค บ้านพี้ บ้านสะแกงาม บ้านอีโดกวังจาน บ้านพนานิคม บ้านยาวีใต้ บ้านกกน่อง บ้านโนนโก บ้านพันธุ์ม้า บ้านป่าเลา ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00