ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านโป่งค่าง
3
บ้านดงทิพย์
4
บ้านวังมลเหนือ
5
บ้านวังมลใต้
6
บ้านท่ามะทัน
1
บ้านท่าอิบุญ
7
บ้านบุ่ง
8
บ้านนาแซงน้อย
9
บ้านท่าดินแดง
10
บ้านน้ำลวดพัฒนา

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00