ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านโป่งสามขา ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านสักง่า ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
3
บ้านอุ่มกะทาด ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านวังก้นหวด ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
5
บ้านหินโง่น ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านห้วยข่อย ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
8
บ้านสงเปลือย ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
9
บ้านหนองเขียว ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านห้วยผักกูด ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านซำบุ่น ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
12
บ้านโคกสว่าง ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
13
บ้านวังครก ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
14
บ้านกลาง ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
15
บ้านใหม่หัวนา ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
16
บ้านน้ำย่า ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
1
บ้านหนองใหญ่ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านแก่งโตน ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
3
บ้านนาหนองกอก ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านกกกระทอน ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
5
บ้านแก่งเสี้ยว ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านนาซำ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านนาหนอง ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
8
บ้านอีเลิศ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
9
บ้านอีเลิศใหม่ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านแก่งโตนใหม่ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
3
บ้านตาดกลอยเหนือ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านตาดกลอยใต้ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
5
บ้านตาดข่า ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านวังเวินพัฒนา ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านกกกล้วยนวน ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
1
บ้านหนองยาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านหนองเล ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
3
บ้านหินฮาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านหินฮาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
5
บ้านปลาฝา ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านท่าผู ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านภูผักไซ่ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
8
บ้านกุดแข้ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
9
บ้านน้ำขอบ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านโนนผักเน่า ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
12
บ้านขี้นาค ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
13
บ้านห้วยหอย ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
14
บ้านทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00