ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านสระกรวด สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ,บ้านหนองไฮ สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์,บ้านห้วยทราย ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
2
ชุมชนหลังโรงเรียน สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์, บ้านหนองหมู ประดู่่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
3
บ้านด่านไทร ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
4
บ้านหนองแดง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์, บ้านประดู่งาม ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
5
บ้านกลาง สระกวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์, ชุมชนรวมใจพัฒนา สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์, ชุมชน 6+4 พัฒนา สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์, บ้านลำผักกาด ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
6
บ้านโคกสว่าง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์, บ้านบ่อมะกัก ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
7
บ้านหัวฝ่าย ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
11
บ้านร่องหอย สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
12
บ้านสามหลัง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
13
บ้านใหม่สาริกา สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
15
บ้านกลางใต้ สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00