ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านศรีมงคลใต้ ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
2
บ้านพนมเพชร ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
3
บ้านยางสาว ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
4
บ้านหนองกำไร ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
5
บ้านสะเดา ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
6
บ้านเขากะลา ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
7
บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
8
บ้านโปร่งสวอง ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
9
บ้านวัดใหม่ไทรทอง ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
10
บ้านหนองไผ่ ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
11
บ้านศรีมงคลใต้ ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00