ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
วัดตาล ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
2
พญาไม้ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
3
โคกหม้อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
4
บางลี่ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
5
บางลี่ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1
ท่าราบ ต.ท่าราบ อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี
2
ท่าราบ ต.ท่าราบ อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี
6
ท่าราบ ต.ท่าราบ อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี
7
ท่าราบ ต.ท่าราบ อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี
5
ท่าราบ ต.ท่าราบ อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี
3
ท่าราบ ต.ท่าราบ อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี
4
ท่าราบ ต.ท่าราบ อ. เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00