ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6 7
ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
8
ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
3
ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00