ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดใหม่สระพลอย

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
หนองหัวรัง ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
7
บ้านหนองหิน ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
9
บ้านโพธิ์สุวรรณ ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00