ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดจันทราวาส

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
บ้านกระจัน ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2
บ้านหนองชะโด ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
6
บ้านโพธิ์ล้อม ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
6
บ้านดอนตาล ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
7
บ้านตาลเรียง ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
10
บ้านฟากลาด ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00