ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดหนองเสือ

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านเหนือ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
4
บ้านกลาง ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
5
บ้านปากท่อและบ้านใต้ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
6
บ้านหุบพิลาย ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
8
บ้านบางปลาก่าย ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00