ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดบางภาษี

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
2
หมู่บ้านปากคลองบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
3
หมู่บ้านแหลมไร่ ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
9
หมู่บ้านคลองตรงบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
11
หมู่บ้านแม่น้ำ ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00