ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนประชาพิทักษ์

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
คอกม้า ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9
หนองพลับ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13
จั่นเสือ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00