ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบางสะพาน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
6
กลางนา ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8
บ้านล่าง ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00