ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านคลองขุด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
8
ควนไม้แดง
10
บ้านโล๊ะ
11
นาโต๊ะแถม
13
หนองขรี
4
นาป่า

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00