ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
ท่าขึ้น
7
ท่าขึ้น
12
ท่าขึ้น
13
ท่าขึ้น
1
โพธิ์ทอง
2
โพธิ์ทอง
ทุก
ท่าศาลา
1
ไทยบุรี
2
ไทยบุรี
3
ไทยบุรี
5
ไทยบุรี
6
ไทยบุรี
7
ไทยบุรี
9
ไทยบุรี
10
ไทยบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00