ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดประสิทธาราม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านคลองกรูด ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2
บ้านบางชนะบน ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้ไข
3
บ้านบางชนะล่าง ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้ไข

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00