ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดกาญจนาราม

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร์ธานี
2
ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร์ธานี
3
ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร์ธานี
4
ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร์ธานี
8
ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎร์ธานี
1
ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00