ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าขนอน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านท่าขนอน ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
2
บ้านท่า ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
10
สุขสันต์ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
7
คลองเกาะ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00