ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านห้วยพุน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านห้วยพุน ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
4
บ้านสระมโนราห์ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
7
บ้านยางยวน ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
8
บ้านคลองยวน ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00