ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าลาด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
3
บ้านต้นม่วง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ุ6
บ้านควนขนุน ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
7
บ้านป่าเล ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00