ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านท่าเนียน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
บ้านบางตาล ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
3
บ้านท่าเนียน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00