ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหน้าวัง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านคลองหวะหลัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
7
บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
8
บ้านหน้าวัง ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00