ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนวัดพังกิ่ง

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
บ้านมาบม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
6
บ้านพรุนาแด่ หมู่ที่ 6 ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
2
หมู่ที่ 2 บ้านพังกิ่ง ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
5
หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง
7
หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งเลียบ ต.สมหวัง อ.กงหรา จงพัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00