ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านพรุนายขาว

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
5
บ้านหนองเลน ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
7
บ้านห้วยตอ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00