ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
เขตพื้นที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
ปูยุด ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี
2
รามง ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี
5
บาราเฮาะ ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี
6
สุไหงกาลี ต.ปูยุด อ.เมือง จ.ปัตตานี
2
แกแม ต.บราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี
6
มาแบ ต.บราเฮาะ อ.เมือง จ.ปัตตานี

ข้อมูล ณ วันที่ :: 0000-00-00 00:00:00