ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 37 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 13 (35.14%)
1
10010001
วัดชนะสงคราม
ยังไม่ยืนยัน
2
10010002
อนุบาลวัดปรินายก
ยังไม่ยืนยัน
3
10010003
พระตำหนักสวนกุหลาบ
ยังไม่ยืนยัน
4
10010004
ราชวินิต
ยังไม่ยืนยัน
5
10010005
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
6
10010006
วัดพลับพลาชัย
ยังไม่ยืนยัน
7
10010007
วัดโสมนัส
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:41:59
8
10010008
ประถมนนทรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 10:30:36
9
10010009
วัดด่าน
ยังไม่ยืนยัน
10
10010010
มหาวีรานุวัตร
ยังไม่ยืนยัน
11
10010011
วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)
ยืนยันแล้ว
2018-11-02 10:01:50
12
10010012
อนุบาลสามเสนฯ
ยืนยันแล้ว
2018-08-10 10:55:45
13
10010013
ทุ่งมหาเมฆ
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 11:29:57
14
10010014
วัดเวตวันธรรมาวาส
ยังไม่ยืนยัน
15
10010015
สายน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:39:20
16
10010016
ดาราคาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:37:34
17
10010017
พญาไท
ยังไม่ยืนยัน
18
10010018
อนุบาลพิบูลเวศม์
ยังไม่ยืนยัน
19
10020001
วัดอุทัยธาราม
ยังไม่ยืนยัน
20
10020003
พิบูลอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
21
10020004
บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
22
10020005
บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
23
10020006
วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
ยังไม่ยืนยัน
24
10020007
ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ยังไม่ยืนยัน
25
10020008
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
ยังไม่ยืนยัน
26
10030001
วัดประยุรวงศาวาส
ยังไม่ยืนยัน
27
10030002
วัดเจ้ามูล
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:31:40
28
10030003
วัดสังข์กระจาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 08:50:50
29
10030004
วัดหงส์รัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:32:58
30
10030005
ประถมทวีธาภิเศก
ยังไม่ยืนยัน
31
10030006
วัดช่างเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
32
10030007
วัดอมรินทราราม
ยังไม่ยืนยัน
33
10030008
โฆสิตสโมสร
ยังไม่ยืนยัน
34
10030009
ราชวินิตประถมบางแค
ยังไม่ยืนยัน
35
10030010
วัดนาคปรก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:55:24
36
10030011
วัดหนัง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:29:22
37
10030012
อนุบาลวัดนางนอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:34:58
     
13 (35.14%)