ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 64 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 64 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
15012001
ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:27:28
46 
2
15012002
แสวงหาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:10:39
36 
3
15012003
วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:49:30
93 
4
15012004
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:33:39
166 
5
15012005
ราชสถิตย์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 06:57:37
19 
6
15012006
บางเสด็จวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:38:28
18 
7
15012007
โพธิ์ทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:19:07
17 
8
15012008
วิเศษชัยชาญวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:35:10
16 
9
15012009
ไผ่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:57:03
16 
10
15012010
สตรีอ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:49:45
214 
11
15012011
โยธินบูรณะ อ่างทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:23:36
17 
12
15012012
โพธิ์ทอง(จินดามณี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:40:16
54 
13
15012013
ริ้วหว้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:06:36
18 
14
15012014
สามโก้วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:38:49
40 
15
16012001
โคกสำโรงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:33:18
83 
16
16012002
พิบูลวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:41:34
208 
17
16012003
โคกกะเทียมวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:41:44
37 
18
16012004
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:19:00
63 
19
16012005
ดงตาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:54:01
34 
20
16012006
พระนารายณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 21:19:43
141 
21
16012007
บ้านข่อยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 23:46:47
16 
22
16012008
โคกตูมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:07:43
34 
23
16012010
ท่าวุ้งวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 16:42:50
39 
24
16012011
บ้านเบิกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:03:39
16 
25
16012012
บ้านหมี่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:12:14
112 
26
16012013
ปิยะบุตร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:23:57
35 
27
16012014
บ้านชีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:30:12
22 
28
16022001
พัฒนานิคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:53:55
85 
29
16022002
ชัยบาดาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:46:24
149 
30
16022003
โคกสลุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:04:02
28 
31
16022004
ชัยบาดาลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:13:05
54 
32
16022005
ขุนรามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:17:36
17 
33
16022006
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:38:19
34 
34
16022007
ท่าหลวงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:53:28
39 
35
16022008
สระโบสถ์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:04:11
31 
36
16022009
โคกเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:54:03
34 
37
16022010
ยางรากวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:50:19
22 
38
16022011
ลำสนธิวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:43:23
50 
39
16022012
หนองม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:44:15
61 
40
17012001
ท่าช้างวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:18:58
28 
41
17012002
หัวไผ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:51:39
15 
42
17012003
บางระจันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 13:10:55
58 
43
17012004
ค่ายบางระจันวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:33:47
19 
44
17012005
พรหมบุรีรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:50:49
19 
45
17012006
อินทร์บุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:27:20
66 
46
17012007
สิงห์บุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:48:57
183 
47
17012008
ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 14:35:41
18 
48
17012009
บ้านแป้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:30:22
15 
49
17012010
ทองเอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:47:41
14 
50
17012011
สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:53:08
27 
51
17012012
ศรีวินิตวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:48:16
17 
52
18012001
ชัยนาทพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:33:19
155 
53
18012004
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:42:51
46 
54
18012005
สาครพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:39:50
28 
55
18012006
วัดสิงห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:47:00
59 
56
18012007
สรรพยาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:50:57
28 
57
18012008
บุญนาคพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:02:40
14 
58
18012009
ชยานุกิจพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:36:50
17 
59
18012010
คุรุประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:03:27
83 
60
18012011
ห้วยกรดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:58:52
26 
61
18012012
หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:49:46
20 
62
18012013
หันคาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:54:05
87 
63
18012014
ศรีสโมสรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:17:52
22 
64
18012015
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:28:03
22 
     
64 (100.00%)