ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 64 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 17 (26.56%)
1
15012001
ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:27:28
2
15012002
แสวงหาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:10:39
3
15012003
วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)
ยังไม่ยืนยัน
4
15012004
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
5
15012005
ราชสถิตย์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6
15012006
บางเสด็จวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:20:25
7
15012007
โพธิ์ทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:19:07
8
15012008
วิเศษชัยชาญวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9
15012009
ไผ่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10
15012010
สตรีอ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
11
15012011
โยธินบูรณะ อ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
12
15012012
โพธิ์ทอง(จินดามณี)
ยังไม่ยืนยัน
13
15012013
ริ้วหว้าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14
15012014
สามโก้วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
15
16012001
โคกสำโรงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16
16012002
พิบูลวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:41:34
17
16012003
โคกกะเทียมวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:41:44
18
16012004
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ยังไม่ยืนยัน
19
16012005
ดงตาลวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
20
16012006
พระนารายณ์
ยังไม่ยืนยัน
21
16012007
บ้านข่อยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22
16012008
โคกตูมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23
16012010
ท่าวุ้งวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 16:42:50
24
16012011
บ้านเบิกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25
16012012
บ้านหมี่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26
16012013
ปิยะบุตร์
ยังไม่ยืนยัน
27
16012014
บ้านชีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
28
16022001
พัฒนานิคม
ยังไม่ยืนยัน
29
16022002
ชัยบาดาลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:46:24
30
16022003
โคกสลุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:04:02
31
16022004
ชัยบาดาลพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32
16022005
ขุนรามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33
16022006
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ยังไม่ยืนยัน
34
16022007
ท่าหลวงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35
16022008
สระโบสถ์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
36
16022009
โคกเจริญวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:54:03
37
16022010
ยางรากวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
38
16022011
ลำสนธิวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39
16022012
หนองม่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 20:08:59
40
17012001
ท่าช้างวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
41
17012002
หัวไผ่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
42
17012003
บางระจันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 13:10:55
43
17012004
ค่ายบางระจันวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
44
17012005
พรหมบุรีรัชดาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
45
17012006
อินทร์บุรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:27:20
46
17012007
สิงห์บุรี
ยังไม่ยืนยัน
47
17012008
ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 14:35:41
48
17012009
บ้านแป้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:30:22
49
17012010
ทองเอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:47:41
50
17012011
สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
51
17012012
ศรีวินิตวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
52
18012001
ชัยนาทพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
53
18012004
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
54
18012005
สาครพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
55
18012006
วัดสิงห์
ยังไม่ยืนยัน
56
18012007
สรรพยาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57
18012008
บุญนาคพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
58
18012009
ชยานุกิจพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
59
18012010
คุรุประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
60
18012011
ห้วยกรดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
61
18012012
หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:49:46
62
18012013
หันคาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
63
18012014
ศรีสโมสรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
64
18012015
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
     
17 (26.56%)