ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 66 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 66 (100.00%)
1
84012002
สุราษฎร์ธานี
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:43:46
2
84012003
สุราษฎร์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:07:51
3
84012004
เมืองสุราษฎร์ธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:06:15
4
84012005
สุราษฎร์พิทยา๒
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 14:15:34
5
84012006
มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:19:30
6
84012007
สุราษฎร์ธานี ๒
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 19:39:45
7
84012010
กาญจนดิษฐ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:52:54
8
84012011
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:16:45
9
84012012
ท่าอุแทพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:26:43
10
84012013
ท่าเฟืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 14:51:21
11
84012015
ปากแพรกวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:53:33
12
84012016
เกาะสมุย
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:20:58
13
84012017
ทีปราษฎร์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:06:52
14
84012018
เกาะพะงันศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:29:06
15
84022002
ท่าฉางวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:07:38
16
84022003
ไชยาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:40:32
17
84022004
ท่าชนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:49:05
18
84022005
คีรีรัฐวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:23:56
19
84022006
บ้านตาขุนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:57:05
20
84022007
รัชชประภาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:29:09
21
84022008
เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:13:56
22
84022009
เขาพนมแบกศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 00:07:19
23
84022010
มัธยมบ้านทำเนียบ
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 11:09:33
24
84022011
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 20:07:02
25
84022012
พนมศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:29:23
26
84022013
พุนพินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:19:58
27
84022014
น้ำรอบวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:46:46
28
84022015
ท่าสะท้อนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:07:07
29
84022016
บางเดือนสถิตย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:08:45
30
84022017
ตะกุกใต้ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:06:30
31
84022018
มัธยมวิภาวดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:10:12
32
84032001
บ้านเสด็จพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:16:21
33
84032002
บ้านนาสาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:44:41
34
84032003
บ้านนาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 16:54:36
35
84032004
เคียนซาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:38:43
36
84032005
เวียงสระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:57:44
37
84032006
พระแสงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:47:49
38
84032007
พรุพีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:19:23
39
84032008
พ่วงพรมครวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 11:37:09
40
84032009
คลองฉนวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 07:46:42
41
84032010
บางสวรรค์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:46:14
42
84032011
ควนสุบรรณวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:52:35
43
84032012
ท่าชีวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:52:53
44
84032013
ชัยบุรีพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:53:10
45
86012001
ศรียาภัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:54:27
46
86012002
สอาดเผดิมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:28:23
47
86012003
ปากน้ำชุมพรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:20:32
48
86012004
ทุ่งคาพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:59:40
49
86012005
ศรียาภัย๒
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:38:39
50
86012006
ท่าแซะรัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:25:06
51
86012007
ท่าข้ามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:51:03
52
86012008
หงษ์เจริญวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:37:48
53
86012010
ปะทิววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 06:48:59
54
86012011
มาบอำมฤตวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:31:23
55
86022001
สวนศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 12:20:56
56
86022002
ปากน้ำหลังสวนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:43:21
57
86022003
ชลธารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:39:05
58
86022004
เมืองหลังสวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:37:48
59
86022005
ละแมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:52:18
60
86022006
พะโต๊ะวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 08:28:32
61
86022007
สวีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:46:32
62
86022008
นาสักวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:38:29
63
86022009
ด่านสวีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:04:55
64
86022010
เขาทะลุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:41:38
65
86022011
ครนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:44:52
66
86022012
ทุ่งตะโกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:17:03
     
66 (100.00%)