ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 27 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 9 (33.33%)
1
82012001
เกาะยาววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
2
82012002
กะปงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:32:58
3
82012003
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
4
82012004
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:13:02
5
82012005
ทุ่งโพธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6
82012006
ดีบุกพังงาวิทยายน
ยังไม่ยืนยัน
7
82012007
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
8
82012008
สตรีพังงา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:31:19
9
82012009
ตะกั่วป่าคีรีเขต
ยังไม่ยืนยัน
10
82012010
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11
82012011
ทับปุดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 13:04:24
12
82012012
ท้ายเหมืองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13
82012013
ทุ่งมะพร้าววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:40:32
14
83012001
ภูเก็ตวิทยาลัย
ยังไม่ยืนยัน
15
83012002
สตรีภูเก็ต
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:13:43
16
83012003
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:09:33
17
83012004
กะทู้วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
18
83012005
เมืองถลาง
ยังไม่ยืนยัน
19
83012006
เชิงทะเลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20
83012007
วีรสตรีอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
21
85012001
พิชัยรัตนาคาร
ยังไม่ยืนยัน
22
85012002
สตรีระนอง
ยังไม่ยืนยัน
23
85012004
ละอุ่นวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:09:14
24
85012005
กะเปอร์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25
85012006
กระบุรีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
26
85012007
ปากจั่นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:30:15
27
85012008
สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
     
9 (33.33%)