ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 52 (100.00%)
1
39012001
หนองบัวพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 09:22:40
2
39012002
บ้านขามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:58:42
3
39012003
หนองสวรรค์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:34:49
4
39012004
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 16:31:24
5
39012005
โนนสังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:44:52
6
39012006
โนนเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:52:45
7
39012007
กุดดู่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 10:42:24
8
39012008
หนองเรือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 16:00:51
9
39012009
ยางหล่อวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 15:47:48
10
39012010
กุงแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 18:57:24
11
39012011
นากอกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:25:59
12
39012012
กุดสะเทียนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 16:34:36
13
39012013
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 17:34:29
14
39022001
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-07-07 16:08:43
15
39022002
นาวังศึกษาวิช
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 18:07:01
16
39022003
คำแสนวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 16:08:33
17
39022004
ดงมะไฟวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 16:21:48
18
39022005
นาแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 10:32:23
19
39022006
กุดดินจี่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:41:10
20
39022007
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:24:22
21
39022008
ภูซางใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:55:09
22
42012001
เลยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 12:46:20
23
42012002
เลยอนุกูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 10:48:52
24
42012003
นาอ้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:33:52
25
42012004
น้ำสวยพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:30:28
26
42012005
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-11 18:09:57
27
42012006
เชียงคาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 16:29:37
28
42012007
เขาแก้ววิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 11:44:01
29
42012008
ธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 20:33:44
30
42012009
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:49:58
31
42012010
ปากชมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 15:44:03
32
42012011
เชียงกลมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 10:55:39
33
42012012
คอนสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 10:20:27
34
42012013
วังโพนงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:19:22
35
42012014
พระแก้วอาสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 18:48:32
36
42012015
ศรีสองรักษ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:31:40
37
42012016
นาแห้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:32:20
38
42012017
ภูเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 16:44:18
39
42012018
ท่าลี่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 14:52:31
40
42022002
ศรีสงครามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 11:59:55
41
42022004
ภูกระดึงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 20:07:19
42
42022005
ภูหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:28:00
43
42022006
สันติวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 11:32:04
44
42022007
เอราวัณวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 11:37:08
45
42022009
ผาอินทร์แปลงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 11:36:23
46
42022010
วังทรายขาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:27:28
47
42022011
ผาสามยอดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 14:52:44
48
42022012
เขาหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 13:21:50
49
42022013
เซไลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 10:39:52
50
42022014
ผาน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:58:31
51
42022015
เลยสว่างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:52:41
52
42022016
หนองหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 10:41:26
     
52 (100.00%)