ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 50 (96.15%)
1
39012001
หนองบัวพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-11-09 14:19:32
2
39012002
บ้านขามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-25 09:56:08
3
39012003
หนองสวรรค์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-10-26 11:29:26
4
39012004
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 15:45:30
5
39012005
โนนสังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-10-24 09:02:02
6
39012006
โนนเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 11:34:11
7
39012007
กุดดู่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 14:03:27
8
39012008
หนองเรือพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-11-09 12:09:04
9
39012009
ยางหล่อวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-11-09 15:17:09
10
39012010
กุงแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-10-31 04:42:58
11
39012011
นากอกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-10-24 09:10:13
12
39012012
กุดสะเทียนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 09:40:01
13
39012013
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 23:26:31
14
39022001
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 15:07:06
15
39022002
นาวังศึกษาวิช
ยืนยันแล้ว
2018-10-31 08:36:46
16
39022003
คำแสนวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-10-28 11:43:06
17
39022004
ดงมะไฟวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-26 12:29:58
18
39022005
นาแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 14:14:08
19
39022006
กุดดินจี่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 07:18:52
20
39022007
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 14:30:16
21
39022008
ภูซางใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-11-09 10:46:03
22
42012001
เลยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 13:14:28
23
42012002
เลยอนุกูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-11-09 15:13:07
24
42012003
นาอ้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 15:18:00
25
42012004
น้ำสวยพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-11-09 10:48:08
26
42012005
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-10-31 10:33:16
27
42012006
เชียงคาน
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 11:00:25
28
42012007
เขาแก้ววิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 13:51:58
29
42012008
ธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-28 22:07:07
30
42012009
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 17:48:39
31
42012010
ปากชมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-10-26 12:44:21
32
42012011
เชียงกลมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33
42012012
คอนสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-10-26 12:14:33
34
42012013
วังโพนงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 14:39:45
35
42012014
พระแก้วอาสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-10-22 13:50:17
36
42012015
ศรีสองรักษ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-10-26 18:39:57
37
42012016
นาแห้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-11-09 13:10:56
38
42012017
ภูเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 18:32:42
39
42012018
ท่าลี่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-10-25 18:44:26
40
42022002
ศรีสงครามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 12:54:36
41
42022004
ภูกระดึงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-11-12 12:43:16
42
42022005
ภูหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 12:44:45
43
42022006
สันติวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2018-11-10 12:12:07
44
42022007
เอราวัณวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 14:40:06
45
42022009
ผาอินทร์แปลงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 14:30:43
46
42022010
วังทรายขาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-12-07 12:33:53
47
42022011
ผาสามยอดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48
42022012
เขาหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-10-31 08:51:49
49
42022013
เซไลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 14:36:43
50
42022014
ผาน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-26 13:30:10
51
42022015
เลยสว่างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 15:22:17
52
42022016
หนองหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-29 22:57:09
     
50 (96.15%)