ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 12 (23.08%)
1
39012001
หนองบัวพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
2
39012002
บ้านขามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
3
39012003
หนองสวรรค์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 10:03:49
4
39012004
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
ยังไม่ยืนยัน
5
39012005
โนนสังวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
6
39012006
โนนเมืองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
7
39012007
กุดดู่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
8
39012008
หนองเรือพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9
39012009
ยางหล่อวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
10
39012010
กุงแก้ววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
11
39012011
นากอกวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
12
39012012
กุดสะเทียนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
13
39012013
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-05-27 21:37:41
14
39022001
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
15
39022002
นาวังศึกษาวิช
ยังไม่ยืนยัน
16
39022003
คำแสนวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
17
39022004
ดงมะไฟวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 09:17:52
18
39022005
นาแกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
19
39022006
กุดดินจี่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20
39022007
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
21
39022008
ภูซางใหญ่วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22
42012001
เลยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23
42012002
เลยอนุกูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 16:03:24
24
42012003
นาอ้อวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25
42012004
น้ำสวยพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
26
42012005
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:26:33
27
42012006
เชียงคาน
ยังไม่ยืนยัน
28
42012007
เขาแก้ววิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
29
42012008
ธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-05-20 13:50:49
30
42012009
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ยังไม่ยืนยัน
31
42012010
ปากชมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32
42012011
เชียงกลมวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33
42012012
คอนสาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
34
42012013
วังโพนงามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
35
42012014
พระแก้วอาสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 18:11:49
36
42012015
ศรีสองรักษ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 16:14:30
37
42012016
นาแห้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
38
42012017
ภูเรือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39
42012018
ท่าลี่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
40
42022002
ศรีสงครามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 09:26:38
41
42022004
ภูกระดึงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 21:58:30
42
42022005
ภูหลวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43
42022006
สันติวิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
44
42022007
เอราวัณวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
45
42022009
ผาอินทร์แปลงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46
42022010
วังทรายขาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 19:04:47
47
42022011
ผาสามยอดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48
42022012
เขาหลวงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
49
42022013
เซไลวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
50
42022014
ผาน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 21:47:21
51
42022015
เลยสว่างวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
52
42022016
หนองหินวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
     
12 (23.08%)