ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 52 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 51 (98.08%)
1
39012001
หนองบัวพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-11-27 08:57:31
2
39012002
บ้านขามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-29 02:38:42
3
39012003
หนองสวรรค์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-11-28 08:05:18
4
39012004
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
ยืนยันแล้ว
2017-12-01 13:44:56
5
39012005
โนนสังวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-11-30 07:35:01
6
39012006
โนนเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-11-27 07:55:57
7
39012007
กุดดู่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-12-07 01:29:40
8
39012008
หนองเรือพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9
39012009
ยางหล่อวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-11-18 07:03:03
10
39012010
กุงแก้ววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-11-28 04:47:10
11
39012011
นากอกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-12-01 04:24:07
12
39012012
กุดสะเทียนวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-11-23 04:48:33
13
39012013
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-11-23 07:47:29
14
39022001
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-12-06 08:33:04
15
39022002
นาวังศึกษาวิช
ยืนยันแล้ว
2017-11-30 10:47:37
16
39022003
คำแสนวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-11-30 12:47:46
17
39022004
ดงมะไฟวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 07:54:58
18
39022005
นาแกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-29 07:44:20
19
39022006
กุดดินจี่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-27 06:22:45
20
39022007
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-11-30 07:32:25
21
39022008
ภูซางใหญ่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-24 02:29:20
22
42012001
เลยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-29 09:13:20
23
42012002
เลยอนุกูลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-30 09:52:32
24
42012003
นาอ้อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-23 04:58:47
25
42012004
น้ำสวยพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2017-11-30 23:50:22
26
42012005
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-12-07 04:40:24
27
42012006
เชียงคาน
ยืนยันแล้ว
2017-11-27 06:37:31
28
42012007
เขาแก้ววิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2017-12-08 04:15:35
29
42012008
ธาตุพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-12-08 04:50:16
30
42012009
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ยืนยันแล้ว
2017-11-27 07:40:28
31
42012010
ปากชมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-12-18 09:15:38
32
42012011
เชียงกลมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-30 08:44:01
33
42012012
คอนสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-30 06:03:36
34
42012013
วังโพนงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-30 13:27:49
35
42012014
พระแก้วอาสาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-28 02:47:12
36
42012015
ศรีสองรักษ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-30 05:55:58
37
42012016
นาแห้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-20 07:54:48
38
42012017
ภูเรือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-24 07:21:45
39
42012018
ท่าลี่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-12-04 10:40:21
40
42022002
ศรีสงครามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-12-18 08:36:29
41
42022004
ภูกระดึงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-29 12:07:26
42
42022005
ภูหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-12-07 04:23:25
43
42022006
สันติวิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2017-11-30 11:41:30
44
42022007
เอราวัณวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-12-06 03:28:25
45
42022009
ผาอินทร์แปลงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-30 06:29:01
46
42022010
วังทรายขาววิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-23 11:27:51
47
42022011
ผาสามยอดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-12-04 14:18:39
48
42022012
เขาหลวงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-28 03:11:51
49
42022013
เซไลวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-12-07 03:20:12
50
42022014
ผาน้อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-28 04:00:20
51
42022015
เลยสว่างวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-28 01:52:45
52
42022016
หนองหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-25 07:18:10
     
51 (98.08%)