ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 81 (100.00%)
1
34012001
เบ็ญจะมะมหาราช
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 22:38:59
2
34012002
เขื่องในพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 11:56:32
3
34012003
นารีนุกูล
ยืนยันแล้ว
2017-01-23 17:03:02
4
34012004
สหธาตุศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-01-21 05:55:03
5
34012005
ปทุมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-01-19 20:18:50
6
34012006
ชีทวนวิทยาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:51:51
7
34012008
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 06:07:42
8
34012009
บ้านไทยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-01-19 06:30:09
9
34012010
หนองบ่อสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-01-06 14:25:35
10
34012011
เสียมทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 10:59:59
11
34012012
หนองขอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 13:51:03
12
34012014
เก่าขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-01-18 11:52:44
13
34012015
นารีนุกูล 2
ยืนยันแล้ว
2017-01-17 14:52:43
14
34012016
อุบลราชธานีศรีวนาลัย
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 12:58:58
15
34012019
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:47:42
16
34012020
ศรีน้ำคำศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-01-17 14:28:05
17
34012021
ไผ่ใหญ่ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-01-09 13:51:34
18
34012022
ดงยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-01-18 09:53:27
19
34012023
ดอนมดแดงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-01-18 09:24:18
20
34012024
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 12:13:32
21
34022001
มัธยมตระการพืชผล
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 09:56:05
22
34022002
เขมราฐพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-01-25 12:39:20
23
34022003
สะพือวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 14:16:00
24
34022004
โนนสวางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-01-06 21:51:39
25
34022006
โนนกุงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-01-20 13:14:46
26
34022007
ขุมคำวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 06:05:35
27
34022008
เกษมสีมาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 19:35:20
28
34022010
กุดข้าวปุ้นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-01-19 14:25:36
29
34022011
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-01-26 09:52:55
30
34022013
พังเคนพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-01-17 11:54:16
31
34022014
พะลานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 15:37:10
32
34032001
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 15:23:39
33
34032003
ศรีเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-01-18 09:25:54
34
34032004
โขงเจียมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-01-18 11:27:54
35
34032006
เอือดใหญ่พิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 06:04:29
36
34032007
อ่างศิลา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 22:39:09
37
34032010
ตาลสุมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 06:03:58
38
34032011
เชียงแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-01-19 14:49:59
39
34032012
สิรินธรวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 06:03:38
40
34042001
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2017-01-20 15:10:21
41
34042002
สำโรงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-07-03 21:58:44
42
34042003
สว่างวีระวงศ์
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 10:09:01
43
34042004
ลือคำหาญวารินชำราบ
ยืนยันแล้ว
2017-01-18 15:27:23
44
34042005
ห้วยขะยุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 19:55:43
45
34042006
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-01-24 11:02:34
46
34042007
วารินชำราบ
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 20:34:20
47
34042008
วิจิตราพิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 07:41:58
48
34052001
เดชอุดม
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 13:56:08
49
34052002
นาจะหลวย
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 12:23:27
50
34052003
นาส่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-07-11 15:18:46
51
34052004
ดงสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-01-23 13:22:23
52
34052006
นากระแซงศึกษา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 17:05:19
53
34052007
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-01-18 09:54:04
54
34052008
ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 14:42:57
55
34052009
น้ำยืนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-01-18 12:32:20
56
34052010
โดมประดิษฐ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-01-25 10:33:24
57
34052011
บุณฑริกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 09:34:41
58
34052012
นาโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-01-26 16:33:35
59
34052014
ทุ่งศรีอุดม
ยืนยันแล้ว
2017-01-17 13:34:56
60
37012001
อำนาจเจริญ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 06:01:47
61
37012002
ชานุมานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 06:01:27
62
37012003
ปทุมราชวงศา
ยืนยันแล้ว
2016-06-29 15:25:03
63
37012004
ลือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-01-19 15:51:22
64
37012005
คึมใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-01-11 12:56:00
65
37012006
คำเขื่อนแก้ววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-01-17 15:15:21
66
37012007
ปลาค้าววิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-01-15 05:10:57
67
37012008
น้ำปลีกศึกษา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 06:00:09
68
37012009
นาวังวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 05:59:18
69
37012010
นาจิกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 10:00:30
70
37012011
นายมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 11:51:47
71
37012012
สร้างนกทาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 05:58:40
72
37012013
อำนาจเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 05:58:15
73
37012015
พนาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 05:57:42
74
37012016
ศรีคูณวิทยบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 12:23:31
75
37012017
เสนางคนิคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 17:20:43
76
37012018
นาเวียงจุลดิศวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 05:56:38
77
37012019
หัวตะพานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 11:52:12
78
37012020
ศรีเจริญศึกษา
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 09:54:53
79
37012021
จิกดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 08:47:00
80
37012022
ลืออำนาจวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 10:47:12
81
37012023
มัธยมแมด
ยืนยันแล้ว
2016-12-26 11:44:52
     
81 (100.00%)