ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 81 (100.00%)
1
34012001
เบ็ญจะมะมหาราช
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 02:08:20
2
34012002
เขื่องในพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 16:59:31
3
34012003
นารีนุกูล
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:28:17
4
34012004
สหธาตุศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 13:40:11
5
34012005
ปทุมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 12:03:28
6
34012006
ชีทวนวิทยาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 09:02:45
7
34012008
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 14:37:19
8
34012009
บ้านไทยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 08:52:13
9
34012010
หนองบ่อสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 16:38:03
10
34012011
เสียมทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 10:14:37
11
34012012
หนองขอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 21:05:27
12
34012014
เก่าขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:03:49
13
34012015
นารีนุกูล 2
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 14:36:56
14
34012016
อุบลราชธานีศรีวนาลัย
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 11:39:29
15
34012019
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 23:00:07
16
34012020
ศรีน้ำคำศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 17:23:58
17
34012021
ไผ่ใหญ่ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 07:14:25
18
34012022
ดงยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 19:32:04
19
34012023
ดอนมดแดงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 15:58:17
20
34012024
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 21:13:24
21
34022001
มัธยมตระการพืชผล
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 16:04:32
22
34022002
เขมราฐพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 08:33:22
23
34022003
สะพือวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 11:51:32
24
34022004
โนนสวางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:55:13
25
34022006
โนนกุงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 14:02:53
26
34022007
ขุมคำวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-05-26 12:52:42
27
34022008
เกษมสีมาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:29:38
28
34022010
กุดข้าวปุ้นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:02:49
29
34022011
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:57:57
30
34022013
พังเคนพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 08:23:25
31
34022014
พะลานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 08:36:21
32
34032001
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:11:49
33
34032003
ศรีเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:51:45
34
34032004
โขงเจียมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 12:29:34
35
34032006
เอือดใหญ่พิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:46:22
36
34032007
อ่างศิลา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 23:43:46
37
34032010
ตาลสุมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:51:20
38
34032011
เชียงแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:18:38
39
34032012
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-07-02 07:40:26
40
34042001
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:11:20
41
34042002
สำโรงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 20:16:47
42
34042003
สว่างวีระวงศ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:10:34
43
34042004
ลือคำหาญวารินชำราบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:55:13
44
34042005
ห้วยขะยุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 09:15:23
45
34042006
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:44:23
46
34042007
วารินชำราบ
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 16:00:05
47
34042008
วิจิตราพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 07:38:52
48
34052001
เดชอุดม
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 12:26:37
49
34052002
นาจะหลวย
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:26:28
50
34052003
นาส่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 12:28:02
51
34052004
ดงสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 12:57:43
52
34052006
นากระแซงศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 20:35:52
53
34052007
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:14:00
54
34052008
ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:53:50
55
34052009
น้ำยืนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 19:58:07
56
34052010
โดมประดิษฐ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:12:14
57
34052011
บุณฑริกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 15:17:35
58
34052012
นาโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 08:17:34
59
34052014
ทุ่งศรีอุดม
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 16:38:43
60
37012001
อำนาจเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 10:21:41
61
37012002
ชานุมานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 00:55:06
62
37012003
ปทุมราชวงศา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:46:23
63
37012004
ลือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:06:33
64
37012005
คึมใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 13:13:57
65
37012006
คำเขื่อนแก้ววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 14:47:27
66
37012007
ปลาค้าววิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 13:11:31
67
37012008
น้ำปลีกศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 19:05:59
68
37012009
นาวังวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:18:26
69
37012010
นาจิกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 13:55:52
70
37012011
นายมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 11:39:14
71
37012012
สร้างนกทาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 11:34:18
72
37012013
อำนาจเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 20:23:51
73
37012015
พนาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 08:51:14
74
37012016
ศรีคูณวิทยบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 12:02:25
75
37012017
เสนางคนิคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 16:34:35
76
37012018
นาเวียงจุลดิศวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 20:53:53
77
37012019
หัวตะพานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 13:24:31
78
37012020
ศรีเจริญศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 14:29:07
79
37012021
จิกดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-03 10:12:55
80
37012022
ลืออำนาจวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 15:20:13
81
37012023
มัธยมแมด
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 10:32:26
     
81 (100.00%)