ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 65 (80.25%)
1
34012001
เบ็ญจะมะมหาราช
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:22:50
2
34012002
เขื่องในพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-11-12 19:46:29
3
34012003
นารีนุกูล
ยังไม่ยืนยัน
4
34012004
สหธาตุศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
5
34012005
ปทุมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-19 06:56:21
6
34012006
ชีทวนวิทยาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:14:24
7
34012008
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
2018-10-31 13:55:43
8
34012009
บ้านไทยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-30 19:28:37
9
34012010
หนองบ่อสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10
34012011
เสียมทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11
34012012
หนองขอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:13:46
12
34012014
เก่าขามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13
34012015
นารีนุกูล 2
ยังไม่ยืนยัน
14
34012016
อุบลราชธานีศรีวนาลัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:53:41
15
34012019
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 09:48:30
16
34012020
ศรีน้ำคำศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 14:17:11
17
34012021
ไผ่ใหญ่ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-07-26 15:34:41
18
34012022
ดงยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-02 12:40:19
19
34012023
ดอนมดแดงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20
34012024
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:15:24
21
34022001
มัธยมตระการพืชผล
ยืนยันแล้ว
2018-07-31 08:02:12
22
34022002
เขมราฐพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:41:49
23
34022003
สะพือวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:08:38
24
34022004
โนนสวางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:00:10
25
34022006
โนนกุงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-09 09:51:06
26
34022007
ขุมคำวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-10-25 09:44:07
27
34022008
เกษมสีมาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-26 09:57:20
28
34022010
กุดข้าวปุ้นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:54:22
29
34022011
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-08-02 12:31:47
30
34022013
พังเคนพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-03 14:02:50
31
34022014
พะลานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-16 09:44:27
32
34032001
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2018-08-07 09:39:38
33
34032003
ศรีเมืองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
34
34032004
โขงเจียมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:32:23
35
34032006
เอือดใหญ่พิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:02:59
36
34032007
อ่างศิลา
ยังไม่ยืนยัน
37
34032010
ตาลสุมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:59:46
38
34032011
เชียงแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:43:35
39
34032012
สิรินธรวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-08-14 10:02:55
40
34042001
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
41
34042002
สำโรงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-08-02 14:22:45
42
34042003
สว่างวีระวงศ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:15:40
43
34042004
ลือคำหาญวารินชำราบ
ยืนยันแล้ว
2018-08-17 09:22:45
44
34042005
ห้วยขะยุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 08:20:43
45
34042006
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:40:21
46
34042007
วารินชำราบ
ยืนยันแล้ว
2018-08-03 17:28:23
47
34042008
วิจิตราพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 13:22:11
48
34052001
เดชอุดม
ยืนยันแล้ว
2018-08-06 09:17:31
49
34052002
นาจะหลวย
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:57:37
50
34052003
นาส่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-26 12:35:34
51
34052004
ดงสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 09:05:12
52
34052006
นากระแซงศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:41:46
53
34052007
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54
34052008
ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 08:45:11
55
34052009
น้ำยืนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 13:10:34
56
34052010
โดมประดิษฐ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57
34052011
บุณฑริกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:31:25
58
34052012
นาโพธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
59
34052014
ทุ่งศรีอุดม
ยืนยันแล้ว
2018-07-26 14:34:25
60
37012001
อำนาจเจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 16:48:27
61
37012002
ชานุมานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-11 10:30:20
62
37012003
ปทุมราชวงศา
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 20:13:33
63
37012004
ลือวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
64
37012005
คึมใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:28:37
65
37012006
คำเขื่อนแก้ววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
66
37012007
ปลาค้าววิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:08:51
67
37012008
น้ำปลีกศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-08-14 15:33:41
68
37012009
นาวังวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:31:36
69
37012010
นาจิกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
70
37012011
นายมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 16:24:23
71
37012012
สร้างนกทาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:39:14
72
37012013
อำนาจเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 11:45:18
73
37012015
พนาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:27:26
74
37012016
ศรีคูณวิทยบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:10:17
75
37012017
เสนางคนิคม
ยืนยันแล้ว
2018-10-24 13:53:14
76
37012018
นาเวียงจุลดิศวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 17:36:22
77
37012019
หัวตะพานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 18:34:35
78
37012020
ศรีเจริญศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:55:36
79
37012021
จิกดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:23:56
80
37012022
ลืออำนาจวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 14:09:41
81
37012023
มัธยมแมด
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:14:12
     
65 (80.25%)