ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 81 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
34012001
เบ็ญจะมะมหาราช
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:52:33
295 
2
34012002
เขื่องในพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 06:33:33
155 
3
34012003
นารีนุกูล
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:56:37
252 
4
34012004
สหธาตุศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:55:01
21 
5
34012005
ปทุมพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:47:10
71 
6
34012006
ชีทวนวิทยาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 08:30:52
15 
7
34012008
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:52:17
117 
8
34012009
บ้านไทยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:08:29
16 
9
34012010
หนองบ่อสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 21:26:01
23 
10
34012011
เสียมทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 12:24:24
18 
11
34012012
หนองขอนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:21:20
17 
12
34012014
เก่าขามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 16:16:09
18 
13
34012015
นารีนุกูล 2
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:03:09
25 
14
34012016
อุบลราชธานีศรีวนาลัย
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 14:27:32
28 
15
34012019
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:51:49
96 
16
34012020
ศรีน้ำคำศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 07:21:08
17 
17
34012021
ไผ่ใหญ่ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 20:06:37
22 
18
34012022
ดงยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:56:51
17 
19
34012023
ดอนมดแดงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 08:15:13
37 
20
34012024
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:45:42
53 
21
34022001
มัธยมตระการพืชผล
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 10:02:22
175 
22
34022002
เขมราฐพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:15:06
87 
23
34022003
สะพือวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:18:06
34 
24
34022004
โนนสวางประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 21:06:27
22 
25
34022006
โนนกุงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 13:54:20
38 
26
34022007
ขุมคำวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 17:29:31
29 
27
34022008
เกษมสีมาวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 11:03:53
33 
28
34022010
กุดข้าวปุ้นวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 14:22:05
62 
29
34022011
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:33:34
89 
30
34022013
พังเคนพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 17:53:04
46 
31
34022014
พะลานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 12:06:32
17 
32
34032001
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:57:02
37 
33
34032003
ศรีเมืองวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 18:10:22
144 
34
34032004
โขงเจียมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 08:51:42
50 
35
34032006
เอือดใหญ่พิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 08:51:11
44 
36
34032007
อ่างศิลา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:20:08
51 
37
34032010
ตาลสุมพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 21:38:52
33 
38
34032011
เชียงแก้วพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 15:00:53
24 
39
34032012
สิรินธรวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:11:35
54 
40
34042001
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:53:57
44 
41
34042002
สำโรงวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:04:05
53 
42
34042003
สว่างวีระวงศ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 13:08:24
28 
43
34042004
ลือคำหาญวารินชำราบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 12:50:43
174 
44
34042005
ห้วยขะยุงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:47:47
28 
45
34042006
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 13:58:03
33 
46
34042007
วารินชำราบ
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 15:58:03
69 
47
34042008
วิจิตราพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:05:19
46 
48
34052001
เดชอุดม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:39:19
205 
49
34052002
นาจะหลวย
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 11:01:22
83 
50
34052003
นาส่วงวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:55:10
45 
51
34052004
ดงสว่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 19:11:34
28 
52
34052006
นากระแซงศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:45:42
33 
53
34052007
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 10:25:01
49 
54
34052008
ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 13:39:04
46 
55
34052009
น้ำยืนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:01:26
92 
56
34052010
โดมประดิษฐ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 09:25:15
37 
57
34052011
บุณฑริกวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:04:02
121 
58
34052012
นาโพธิ์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 19:02:53
43 
59
34052014
ทุ่งศรีอุดม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:08:03
45 
60
37012001
อำนาจเจริญ
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 08:51:59
209 
61
37012002
ชานุมานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 11:03:30
76 
62
37012003
ปทุมราชวงศา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 15:22:54
100 
63
37012004
ลือวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 14:08:32
22 
64
37012005
คึมใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 21:40:54
42 
65
37012006
คำเขื่อนแก้ววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:31:37
17 
66
37012007
ปลาค้าววิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:49:57
32 
67
37012008
น้ำปลีกศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 07:50:21
35 
68
37012009
นาวังวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:23:10
25 
69
37012010
นาจิกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 11:14:13
24 
70
37012011
นายมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 15:33:10
25 
71
37012012
สร้างนกทาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 09:16:49
27 
72
37012013
อำนาจเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 17:27:54
41 
73
37012015
พนาศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 12:05:54
74 
74
37012016
ศรีคูณวิทยบัลลังก์
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:17:30
35 
75
37012017
เสนางคนิคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-31 08:16:14
53 
76
37012018
นาเวียงจุลดิศวิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-29 17:23:07
22 
77
37012019
หัวตะพานวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 19:58:55
86 
78
37012020
ศรีเจริญศึกษา
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 18:53:26
15 
79
37012021
จิกดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2020-10-27 09:22:57
17 
80
37012022
ลืออำนาจวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2020-10-30 16:01:01
42 
81
37012023
มัธยมแมด
ยืนยันแล้ว
2020-10-28 10:34:53
18 
     
81 (100.00%)