ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 2 (2.47%)
1
34012001
เบ็ญจะมะมหาราช
ยังไม่ยืนยัน
2
34012002
เขื่องในพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
3
34012003
นารีนุกูล
ยังไม่ยืนยัน
4
34012004
สหธาตุศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
5
34012005
ปทุมพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
6
34012006
ชีทวนวิทยาสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
7
34012008
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ยังไม่ยืนยัน
8
34012009
บ้านไทยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9
34012010
หนองบ่อสามัคคีวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10
34012011
เสียมทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11
34012012
หนองขอนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
12
34012014
เก่าขามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13
34012015
นารีนุกูล 2
ยังไม่ยืนยัน
14
34012016
อุบลราชธานีศรีวนาลัย
ยังไม่ยืนยัน
15
34012019
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16
34012020
ศรีน้ำคำศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
17
34012021
ไผ่ใหญ่ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
18
34012022
ดงยางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19
34012023
ดอนมดแดงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20
34012024
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 09:15:24
21
34022001
มัธยมตระการพืชผล
ยังไม่ยืนยัน
22
34022002
เขมราฐพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23
34022003
สะพือวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
24
34022004
โนนสวางประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
25
34022006
โนนกุงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
26
34022007
ขุมคำวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
27
34022008
เกษมสีมาวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
28
34022010
กุดข้าวปุ้นวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
29
34022011
โพธิ์ไทรพิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
30
34022013
พังเคนพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31
34022014
พะลานวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
32
34032001
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
33
34032003
ศรีเมืองวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
34
34032004
โขงเจียมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35
34032006
เอือดใหญ่พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36
34032007
อ่างศิลา
ยังไม่ยืนยัน
37
34032010
ตาลสุมพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
38
34032011
เชียงแก้วพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39
34032012
สิรินธรวิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
40
34042001
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
41
34042002
สำโรงวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
42
34042003
สว่างวีระวงศ์
ยังไม่ยืนยัน
43
34042004
ลือคำหาญวารินชำราบ
ยังไม่ยืนยัน
44
34042005
ห้วยขะยุงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45
34042006
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
46
34042007
วารินชำราบ
ยังไม่ยืนยัน
47
34042008
วิจิตราพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
48
34052001
เดชอุดม
ยังไม่ยืนยัน
49
34052002
นาจะหลวย
ยังไม่ยืนยัน
50
34052003
นาส่วงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51
34052004
ดงสว่างวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52
34052006
นากระแซงศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
53
34052007
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54
34052008
ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
55
34052009
น้ำยืนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
56
34052010
โดมประดิษฐ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
57
34052011
บุณฑริกวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
58
34052012
นาโพธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
59
34052014
ทุ่งศรีอุดม
ยังไม่ยืนยัน
60
37012001
อำนาจเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
61
37012002
ชานุมานวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
62
37012003
ปทุมราชวงศา
ยังไม่ยืนยัน
63
37012004
ลือวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
64
37012005
คึมใหญ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
65
37012006
คำเขื่อนแก้ววิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
66
37012007
ปลาค้าววิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
67
37012008
น้ำปลีกศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
68
37012009
นาวังวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
69
37012010
นาจิกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
70
37012011
นายมวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
71
37012012
สร้างนกทาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
72
37012013
อำนาจเจริญพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
73
37012015
พนาศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
74
37012016
ศรีคูณวิทยบัลลังก์
ยังไม่ยืนยัน
75
37012017
เสนางคนิคม
ยังไม่ยืนยัน
76
37012018
นาเวียงจุลดิศวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
77
37012019
หัวตะพานวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
78
37012020
ศรีเจริญศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
79
37012021
จิกดู่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:23:56
80
37012022
ลืออำนาจวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
81
37012023
มัธยมแมด
ยังไม่ยืนยัน
     
2 (2.47%)