ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 66 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 8 (12.12%)
1
31012001
บุรีรัมย์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
2
31012002
ภัทรบพิตร
ยังไม่ยืนยัน
3
31012003
บัวหลวงวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
4
31012004
พระครูพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
5
31012005
สองห้องพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
6
31012006
กนกศิลป์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7
31012007
สวายจีกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
8
31012008
หนองตาดพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9
31012009
กลันทาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
10
31012010
ธารทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11
31012011
ลำปลายมาศ
ยืนยันแล้ว
2016-06-30 08:43:54
12
31012012
ตลาดโพธิ์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
13
31012013
จตุราษฏร์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14
31012014
เมืองแฝกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
15
31012015
ทะเมนชัยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16
31012016
ชำนิพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17
31012017
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
18
31022001
กระสังพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19
31022002
ลำดวนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20
31022003
ชุมแสงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21
31022004
สูงเนินพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22
31022005
ประโคนชัยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
23
31022006
บ้านบุวิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
24
31022007
ไพศาลพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25
31022008
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
ยังไม่ยืนยัน
26
31022009
แสลงโทนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27
31022010
บ้านกรวดวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
28
31022011
โนนเจริญพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29
31022012
พลับพลาชัยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30
31022013
ห้วยราชพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31
31032001
นางรอง
ยังไม่ยืนยัน
32
31032002
สิงหวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33
31032003
นางรองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 11:20:57
34
31032004
ทุ่งแสงทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35
31032005
พิมพ์รัฐประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
36
31032006
เหลืองพนาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
37
31032007
ถนนหักพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38
31032010
หนองกี่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39
31032011
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40
31032012
ร่วมจิตต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 09:18:28
41
31032013
ละหานทรายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
42
31032014
ตาจงพิทยาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
43
31032015
ละหานทรายรัชดาภิเษก
ยังไม่ยืนยัน
44
31032016
ไทยเจริญวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45
31032017
ปะคำพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
46
31032018
หนองหงส์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
47
31032019
ห้วยหินพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48
31032020
โนนสุวรรณพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
49
31032021
สามัคคีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
50
31032022
ร่มเกล้า บุรีรัมย์
ยังไม่ยืนยัน
51
31032023
พนมรุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
52
31042001
คูเมืองวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
53
31042002
ตูมใหญ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-11-04 08:32:37
54
31042003
มัธยมพรสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
55
31042005
พุทไธสง
ยังไม่ยืนยัน
56
31042006
เมืองแกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
57
31042007
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ยังไม่ยืนยัน
58
31042008
สะแกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
59
31042009
สมเสม็ดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
60
31042010
ร่อนทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-28 15:32:01
61
31042011
สตึก
ยังไม่ยืนยัน
62
31042012
นาโพธิ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 10:47:47
63
31042013
อุดมอักษรพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
64
31042014
กู่สวนแตงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-08-29 14:40:38
65
31042015
แคนดงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 07:36:03
66
31042016
ดงพลองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
     
8 (12.12%)