ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 42 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
50012001
ยุพราชวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:59:54
183 
2
50012002
วัฒโนทัยพายัพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 07:20:25
167 
3
50012003
หอพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:58:26
51 
4
50012004
กาวิละวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 15:29:22
78 
5
50012009
ดอยสะเก็ดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:51:20
49 
6
50012010
สันกำแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:56:24
106 
7
50012011
แม่ออนวิทยาลัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:44:07
29 
8
50022001
แม่แตง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 16:12:24
58 
9
50022002
แม่หอพระวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 10:53:30
18 
10
50022003
สันป่ายางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:52:17
25 
11
50022004
แม่ริมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 17:12:07
97 
12
50022005
นวมินทราชูทิศ พายัพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:32:53
144 
13
50022007
สะเมิงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 07:03:15
44 
14
50022008
พร้าววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:51:34
76 
15
50022009
สันทรายวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:48:29
97 
16
50032001
เชียงดาววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:30:37
53 
17
50032002
อรุโณทัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 18:59:42
51 
18
50032004
ฝางชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 12:35:11
102 
19
50032007
เวียงแหงวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 21:44:12
50 
20
50032008
ไชยปราการ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:06:06
38 
21
50042001
สันป่าตองวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:47:11
132 
22
50042002
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:35:18
35 
23
50042003
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:46:14
94 
24
50042004
สารภีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:23:47
64 
25
50042005
บ้านกาดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-09 18:05:55
37 
26
50042006
สองแคววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-03 14:38:33
36 
27
50042007
สันติสุข
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 20:39:14
31 
28
50052001
จอมทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:46:19
118 
29
50052002
แม่แจ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:42:12
88 
30
50052004
ฮอดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:36:52
64 
31
50052005
ดอยเต่าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 11:47:19
56 
32
50052006
อมก๋อยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:43:13
63 
33
50052007
แม่ตื่นวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:11:43
40 
34
50052008
มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:10:28
23 
35
58012001
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:59:36
101 
36
58012003
ขุนยวมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:29:49
71 
37
58012004
ปายวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:23:30
61 
38
58012006
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:27:12
23 
39
58022001
แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:36:29
100 
40
58022002
สบเมยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:57:42
44 
41
58022003
เฉลิมรัชวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:36:13
27 
42
58022004
แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 11:54:00
62 
     
42 (100.00%)