ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 47 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 47 (100.00%)
1
63012001
ตากพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:30:22
2
63012002
ผดุงปัญญา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:28:28
3
63012003
วังหินกิตติวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:14:44
4
63012004
ถนอมราษฏร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:23:06
5
63012005
วังประจบวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:03:25
6
63012008
บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:58:07
7
63012009
ทุ่งฟ้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 15:42:09
8
63012010
สามเงาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:23:43
9
63012011
ยกกระบัตรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:43:13
10
63012012
นาโบสถ์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:48:34
11
63012013
วังเจ้าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:51:39
12
63022001
แม่ระมาดวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:34:07
13
63022002
แม่จะเราวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 19:12:08
14
63022003
ท่าสองยางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:00:09
15
63022004
สรรพวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:38:57
16
63022005
แม่ปะวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:49:09
17
63022006
ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 07:50:56
18
63022007
แม่กุวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:30:54
19
63022008
พบพระวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:21:18
20
63022009
อุ้มผางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:07:41
21
64012001
สุโขทัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:39:59
22
64012002
บ้านด่านลานหอยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:38:23
23
64012003
คีรีมาศพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:33:23
24
64012004
กงไกรลาศวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:48:44
25
64012005
ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 23:11:54
26
64012006
หนองตูมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 15:16:13
27
64012007
บ้านสวนวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:27:26
28
64012008
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:47:54
29
64012009
ยางซ้ายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:26:58
30
64012010
ลิไทพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 14:47:08
31
64012011
อุดมดรุณี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:34:39
32
64012012
บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 08:15:34
33
64022001
เมืองเชลียง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:36:08
34
64022002
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:27:07
35
64022003
สวรรค์อนันต์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 16:10:25
36
64022004
หนองปลาหมอวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:03:37
37
64022005
บ้านไร่พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:26:08
38
64022006
วังทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 12:15:48
39
64022007
หนองกลับวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:41:56
40
64022008
บ้านแก่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:15:41
41
64022009
เมืองด้งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:22:31
42
64022010
ขุนไกรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:22:10
43
64022011
สวรรค์อนันต์วิทยา 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:09:04
44
64022012
ท่าชัยวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:21:20
45
64022013
ศรีนคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 16:25:05
46
64022014
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:27:10
47
64022015
ชัยมงคลพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:23:02
     
47 (100.00%)