ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 47 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 6 (12.77%)
1
63012001
ตากพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:06:04
2
63012002
ผดุงปัญญา
ยังไม่ยืนยัน
3
63012003
วังหินกิตติวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
4
63012004
ถนอมราษฏร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
5
63012005
วังประจบวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
6
63012008
บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
7
63012009
ทุ่งฟ้าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
8
63012010
สามเงาวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
9
63012011
ยกกระบัตรวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
10
63012012
นาโบสถ์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
11
63012013
วังเจ้าวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12
63022001
แม่ระมาดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
13
63022002
แม่จะเราวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14
63022003
ท่าสองยางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
15
63022004
สรรพวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
16
63022005
แม่ปะวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
17
63022006
ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-02 14:06:01
18
63022007
แม่กุวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
19
63022008
พบพระวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20
63022009
อุ้มผางวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
21
64012001
สุโขทัยวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
22
64012002
บ้านด่านลานหอยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
23
64012003
คีรีมาศพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
24
64012004
กงไกรลาศวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25
64012005
ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
26
64012006
หนองตูมวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:08:30
27
64012007
บ้านสวนวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
28
64012008
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 19:33:50
29
64012009
ยางซ้ายพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30
64012010
ลิไทพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
31
64012011
อุดมดรุณี
ยังไม่ยืนยัน
32
64012012
บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
33
64022001
เมืองเชลียง
ยังไม่ยืนยัน
34
64022002
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
35
64022003
สวรรค์อนันต์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36
64022004
หนองปลาหมอวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 09:05:39
37
64022005
บ้านไร่พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38
64022006
วังทองวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
39
64022007
หนองกลับวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40
64022008
บ้านแก่งวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 13:23:44
41
64022009
เมืองด้งวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
42
64022010
ขุนไกรพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
43
64022011
สวรรค์อนันต์วิทยา 2
ยังไม่ยืนยัน
44
64022012
ท่าชัยวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
45
64022013
ศรีนคร
ยังไม่ยืนยัน
46
64022014
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
47
64022015
ชัยมงคลพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
     
6 (12.77%)