ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 16 (28.07%)
1
53012001
อุตรดิตถ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 14:09:20
2
53012002
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:32:38
3
53012003
ตรอนตรีสินธุ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:18:31
4
53012004
อุตรดิตถ์ดรุณี
ยังไม่ยืนยัน
5
53012005
บ้านโคนพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
6
53012006
ดาราพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7
53012007
ทุ่งกะโล่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
8
53012008
แสนตอวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
9
53012010
น้ำริดวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
10
53012011
พิชัย
ยังไม่ยืนยัน
11
53012012
ลับแลศรีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-10 13:47:33
12
53012013
ด่านแม่คำมันพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:18:43
13
53012014
ลับแลพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 14:24:50
14
53012015
ทองแสนขันวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
15
53022001
ฟากท่าวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
16
53022002
ท่าปลาประชาอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
17
53022003
บ้านโคกวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
18
53022004
น้ำปาดชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
19
65012001
พิษณุโลกพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
20
65012002
เฉลิมขวัญสตรี
ยังไม่ยืนยัน
21
65012003
จ่านกร้อง
ยังไม่ยืนยัน
22
65012004
เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:22:04
23
65012005
วังน้ำคู้ศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 11:13:23
24
65012006
ท่าทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
25
65012007
ดอนทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:14:56
26
65012008
บ้านกร่างวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
27
65012009
พุทธชินราชพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
28
65012010
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ยังไม่ยืนยัน
29
65012011
บางระกำวิทยศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
30
65012012
ชุมแสงสงคราม
ยังไม่ยืนยัน
31
65012013
ประชาสงเคราะห์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
32
65022001
เนินกุ่มวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33
65022002
บางกระทุ่มพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:27:56
34
65022003
วังทองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
35
65022004
สฤษดิ์เสนาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
36
65022005
หนองพระพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-03 01:06:03
37
65022006
ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38
65022007
บ้านกลางพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
39
65022008
เนินสะอาดวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
40
65022009
น้ำรินพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41
65022010
วังพิกุลวิทยศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:55:20
42
65022011
เนินมะปรางศึกษาวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
43
65022012
วังโพรงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
44
65022013
ไทรย้อยพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
45
65032001
นครไทย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:51:19
46
65032002
นาบัววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
47
65032003
นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 15:15:59
48
65032004
นครบางยางพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-11-07 15:56:37
49
65032005
บ่อโพธิ์วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
50
65032006
ยางโกลนวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51
65032010
ชาติตระการวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
52
65032011
สวนเมี่ยงวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
53
65032012
พรหมพิรามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
54
65032013
วังมะด่านพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
55
65032014
ดงประคำพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
56
65032015
วัดโบสถ์ศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
57
65032016
คันโช้งพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:38:48
     
16 (28.07%)