ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 62 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 62 (100.00%)
1
62012001
กำแพงเพชรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 22:10:32
2
62012002
วชิรปราการวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:21:25
3
62012003
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 13:44:13
4
62012004
วัชรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 13:44:11
5
62012005
คณฑีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-08 12:43:17
6
62012006
นาบ่อคำวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:36:11
7
62012007
นครไตรตรึงษ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 10:56:22
8
62012008
วังตะเคียนประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-16 13:38:32
9
62012009
หนองกองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 12:43:28
10
62012010
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 15:14:40
11
62012011
ไทรงามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:43:48
12
62012012
บ่อแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-08 11:50:52
13
62012013
พรานกระต่ายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:30:38
14
62012014
พิไกรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 11:32:01
15
62012015
เรืองวิทย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:04:13
16
62012016
ลานกระบือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 13:44:31
17
62012017
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 10:06:56
18
62012018
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 15:28:21
19
62012019
โกสัมพีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 10:23:26
20
62022001
คลองลานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-08 21:47:16
21
62022002
สักงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:31:37
22
62022003
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-08 12:06:24
23
62022004
ขาณุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-14 23:00:24
24
62022005
โค้งไผ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 10:02:22
25
62022006
ปางมะค่าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-08 11:27:33
26
62022007
สลกบาตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 14:24:15
27
62022008
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:24:25
28
62022009
วังแขมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 21:30:55
29
62022010
วังไทรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:50:22
30
62022011
ทุ่งทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:04:40
31
62022012
ปางศิลาทองศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 16:43:30
32
62022013
ระหานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:11:43
33
66012001
พิจิตรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 17:41:42
34
66012002
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:02:15
35
66012003
วังกรดพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 13:46:11
36
66012004
เมธีพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 11:37:22
37
66012005
สระหลวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:40:39
38
66012007
วังทรายพูนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 10:40:44
39
66012008
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 23:23:55
40
66012009
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 16:10:28
41
66012010
สามง่ามชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 08:05:44
42
66012011
กำแพงดินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 11:15:14
43
66012012
เนินปอรังนกชนูทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-07-08 11:22:24
44
66012013
หนองโสนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 11:39:11
45
66012014
สากเหล็กวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-20 12:55:51
46
66012015
วชิรบารมีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 16:30:05
47
66012016
วังโมกข์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 10:46:23
48
66022001
ตะพานหิน
ยืนยันแล้ว
2018-07-08 11:41:53
49
66022002
วังสำโรงวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 09:56:57
50
66022003
ทุ่งโพธิ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-17 15:15:30
51
66022004
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:54:16
52
66022005
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 15:22:04
53
66022006
โพธิธรรมสุวัฒน์
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 14:09:28
54
66022007
พิบูลธรรมเวทวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:02:17
55
66022008
ท่าเสาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-07 11:33:32
56
66022009
ห้วยยาวพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 16:33:30
57
66022010
เขาทรายทับคล้อพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-08 14:01:21
58
66022011
วันทีสถิตย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 13:11:26
59
66022013
แหลมรังวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-08 11:17:55
60
66022014
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:40:15
61
66022015
ดงเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:54:00
62
66022016
วังงิ้ววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-08 11:25:02
     
62 (100.00%)