ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 62 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 59 (95.16%)
1
62012001
กำแพงเพชรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:35:14
2
62012002
วชิรปราการวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:29:12
3
62012003
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:14:26
4
62012004
วัชรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-31 12:17:55
5
62012005
คณฑีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:22:53
6
62012006
นาบ่อคำวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:31:50
7
62012007
นครไตรตรึงษ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-31 10:47:28
8
62012008
วังตะเคียนประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:38:46
9
62012009
หนองกองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:29:43
10
62012010
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:32:52
11
62012011
ไทรงามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:01:48
12
62012012
บ่อแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:41:57
13
62012013
พรานกระต่ายพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14
62012014
พิไกรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:12:11
15
62012015
เรืองวิทย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-08-06 10:34:40
16
62012016
ลานกระบือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:25:49
17
62012017
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-07-31 13:24:00
18
62012018
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:05:42
19
62012019
โกสัมพีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-08-05 14:17:34
20
62022001
คลองลานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:09:28
21
62022002
สักงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:00:31
22
62022003
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 13:56:33
23
62022004
ขาณุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-31 16:45:17
24
62022005
โค้งไผ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25
62022006
ปางมะค่าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:31:19
26
62022007
สลกบาตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-31 17:03:15
27
62022008
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:30:26
28
62022009
วังแขมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-08-05 16:37:00
29
62022010
วังไทรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-31 11:27:38
30
62022011
ทุ่งทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:27:31
31
62022012
ปางศิลาทองศึกษา
ยังไม่ยืนยัน
32
62022013
ระหานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:51:58
33
66012001
พิจิตรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 19:02:59
34
66012002
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:46:16
35
66012003
วังกรดพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 13:36:41
36
66012004
เมธีพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:12:42
37
66012005
สระหลวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:29:10
38
66012007
วังทรายพูนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-07-30 23:08:47
39
66012008
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 11:34:22
40
66012009
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:06:09
41
66012010
สามง่ามชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:31:11
42
66012011
กำแพงดินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:23:44
43
66012012
เนินปอรังนกชนูทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:54:54
44
66012013
หนองโสนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:25:18
45
66012014
สากเหล็กวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:49:27
46
66012015
วชิรบารมีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:59:16
47
66012016
วังโมกข์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-30 16:38:30
48
66022001
ตะพานหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:49:44
49
66022002
วังสำโรงวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 15:32:55
50
66022003
ทุ่งโพธิ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 19:02:23
51
66022004
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 18:10:23
52
66022005
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:01:13
53
66022006
โพธิธรรมสุวัฒน์
ยืนยันแล้ว
2019-07-31 12:38:39
54
66022007
พิบูลธรรมเวทวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:15:14
55
66022008
ท่าเสาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:49:42
56
66022009
ห้วยยาวพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 09:20:06
57
66022010
เขาทรายทับคล้อพิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-08-07 15:58:08
58
66022011
วันทีสถิตย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-07-30 16:26:01
59
66022013
แหลมรังวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 15:42:58
60
66022014
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:32:21
61
66022015
ดงเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 10:16:00
62
66022016
วังงิ้ววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 11:08:56
     
59 (95.16%)