ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 62 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 20 (32.26%)
1
62012001
กำแพงเพชรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 16:28:34
2
62012002
วชิรปราการวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
3
62012003
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
4
62012004
วัชรวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
5
62012005
คณฑีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:25:06
6
62012006
นาบ่อคำวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
7
62012007
นครไตรตรึงษ์
ยังไม่ยืนยัน
8
62012008
วังตะเคียนประชานุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
9
62012009
หนองกองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
10
62012010
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 11:18:50
11
62012011
ไทรงามพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
12
62012012
บ่อแก้ววิทยา
ยังไม่ยืนยัน
13
62012013
พรานกระต่ายพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
14
62012014
พิไกรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:58:01
15
62012015
เรืองวิทย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:21:55
16
62012016
ลานกระบือวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
17
62012017
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
ยังไม่ยืนยัน
18
62012018
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:27:43
19
62012019
โกสัมพีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 18:39:50
20
62022001
คลองลานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:05:42
21
62022002
สักงามวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
22
62022003
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
ยังไม่ยืนยัน
23
62022004
ขาณุวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
24
62022005
โค้งไผ่วิทยา
ยังไม่ยืนยัน
25
62022006
ปางมะค่าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:07:55
26
62022007
สลกบาตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 22:12:03
27
62022008
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
28
62022009
วังแขมวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
29
62022010
วังไทรวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
30
62022011
ทุ่งทรายวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
31
62022012
ปางศิลาทองศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 17:18:11
32
62022013
ระหานวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
33
66012001
พิจิตรพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
34
66012002
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
35
66012003
วังกรดพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
36
66012004
เมธีพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 08:31:41
37
66012005
สระหลวงพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
38
66012007
วังทรายพูนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:36:26
39
66012008
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 12:52:15
40
66012009
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
41
66012010
สามง่ามชนูปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
42
66012011
กำแพงดินพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
43
66012012
เนินปอรังนกชนูทิศ
ยังไม่ยืนยัน
44
66012013
หนองโสนพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
45
66012014
สากเหล็กวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
46
66012015
วชิรบารมีพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
47
66012016
วังโมกข์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
48
66022001
ตะพานหิน
ยังไม่ยืนยัน
49
66022002
วังสำโรงวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 15:06:57
50
66022003
ทุ่งโพธิ์พิทยา
ยังไม่ยืนยัน
51
66022004
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
52
66022005
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 06:11:31
53
66022006
โพธิธรรมสุวัฒน์
ยังไม่ยืนยัน
54
66022007
พิบูลธรรมเวทวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
55
66022008
ท่าเสาพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
56
66022009
ห้วยยาวพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:47:56
57
66022010
เขาทรายทับคล้อพิทยา
ยังไม่ยืนยัน
58
66022011
วันทีสถิตย์พิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
59
66022013
แหลมรังวิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
60
66022014
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-10-12 12:13:32
61
66022015
ดงเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:53:20
62
66022016
วังงิ้ววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 14:19:31
     
20 (32.26%)