ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 62 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 62 (100.00%)
1
62012001
กำแพงเพชรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 16:28:34
2
62012002
วชิรปราการวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 15:23:05
3
62012003
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-01 14:17:35
4
62012004
วัชรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 22:31:51
5
62012005
คณฑีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 10:25:06
6
62012006
นาบ่อคำวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 20:03:43
7
62012007
นครไตรตรึงษ์
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 10:53:21
8
62012008
วังตะเคียนประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-11-17 14:40:08
9
62012009
หนองกองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 14:21:47
10
62012010
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 11:18:50
11
62012011
ไทรงามพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 16:43:10
12
62012012
บ่อแก้ววิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 16:04:29
13
62012013
พรานกระต่ายพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 23:58:23
14
62012014
พิไกรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:58:01
15
62012015
เรืองวิทย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 15:21:55
16
62012016
ลานกระบือวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 12:35:40
17
62012017
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
ยืนยันแล้ว
2017-11-02 10:23:54
18
62012018
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 13:27:43
19
62012019
โกสัมพีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-10 18:39:50
20
62022001
คลองลานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:05:42
21
62022002
สักงามวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-11 14:43:36
22
62022003
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 14:12:06
23
62022004
ขาณุวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-17 14:01:05
24
62022005
โค้งไผ่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 15:26:32
25
62022006
ปางมะค่าวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 21:07:55
26
62022007
สลกบาตรวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 22:12:03
27
62022008
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 18:44:18
28
62022009
วังแขมวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 17:02:14
29
62022010
วังไทรวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 10:09:54
30
62022011
ทุ่งทรายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-16 15:02:36
31
62022012
ปางศิลาทองศึกษา
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 17:18:11
32
62022013
ระหานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 11:07:44
33
66012001
พิจิตรพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 21:47:20
34
66012002
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 21:29:41
35
66012003
วังกรดพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 23:14:35
36
66012004
เมธีพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 08:31:41
37
66012005
สระหลวงพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 17:49:40
38
66012007
วังทรายพูนวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 10:36:26
39
66012008
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 12:52:15
40
66012009
ดงเสือเหลืองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-02 14:51:51
41
66012010
สามง่ามชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2017-11-14 13:08:07
42
66012011
กำแพงดินพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 15:34:22
43
66012012
เนินปอรังนกชนูทิศ
ยืนยันแล้ว
2017-11-13 20:35:47
44
66012013
หนองโสนพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-16 11:04:57
45
66012014
สากเหล็กวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-16 08:16:21
46
66012015
วชิรบารมีพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 10:31:07
47
66012016
วังโมกข์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 14:24:23
48
66022001
ตะพานหิน
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 14:09:15
49
66022002
วังสำโรงวังหว้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 15:06:57
50
66022003
ทุ่งโพธิ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-10-31 11:10:23
51
66022004
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 16:28:15
52
66022005
วังตะกูราษฎร์อุทิศ
ยืนยันแล้ว
2017-07-01 06:11:31
53
66022006
โพธิธรรมสุวัฒน์
ยืนยันแล้ว
2017-11-09 09:53:48
54
66022007
พิบูลธรรมเวทวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-10 16:38:58
55
66022008
ท่าเสาพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-17 16:04:25
56
66022009
ห้วยยาวพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 11:47:56
57
66022010
เขาทรายทับคล้อพิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-15 22:46:42
58
66022011
วันทีสถิตย์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-17 15:46:49
59
66022013
แหลมรังวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-11-16 14:38:50
60
66022014
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-10-12 12:13:32
61
66022015
ดงเจริญพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:53:20
62
66022016
วังงิ้ววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 14:19:31
     
62 (100.00%)