ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 58 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 58 (100.00%)
1
60012001
นครสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-08-16 15:22:24
2
60012002
สตรีนครสวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-07-24 10:15:35
3
60012004
บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-20 10:51:18
4
60012005
พระบางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 14:44:45
5
60012006
นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 13:39:51
6
60012008
บึงบอระเพ็ดวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-06 10:59:26
7
60012010
โกรกพระ
ยืนยันแล้ว
2018-07-25 09:59:20
8
60012011
ทับกฤชพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-08-09 12:28:06
9
60012012
ชุมแสงชนูทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 14:17:30
10
60012013
เก้าเลี้ยววิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-14 17:50:46
11
60012014
หัวดงราชพรหมาภรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-08-08 09:31:24
12
60012015
พยุหะพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-12 11:01:42
13
60012016
เขาทองพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-14 16:04:51
14
60012017
เขากะลาวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 13:04:15
15
60022001
บรรพตพิสัยพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 14:25:39
16
60022002
หนองกรดพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-06 12:55:56
17
60022003
รัฐราษฎร์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-19 09:06:23
18
60022004
วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 19:36:37
19
60022005
เทพศาลาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 13:21:05
20
60022006
ลาดยาววิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-09 10:38:18
21
60022007
แม่วงก์พิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 19:24:09
22
60022008
ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-07-26 13:57:48
23
60032001
หนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-07-15 21:32:53
24
60032002
วังบ่อวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 11:48:47
25
60032003
ตาคลีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-08-06 07:37:06
26
60032004
จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-08-14 15:47:56
27
60032005
หนองโพพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 17:41:12
28
60032006
ทหารอากาศอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-08-17 16:12:35
29
60032007
ลาดทิพรสพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 11:19:04
30
60032008
ช่องแคพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:07:54
31
60032009
ท่าตะโกพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 13:21:47
32
60032010
พนมรอกวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 17:35:06
33
60032011
ไพศาลีพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-03 17:40:11
34
60032012
ตะคร้อพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 12:32:17
35
60032013
วังข่อยพิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-07 12:12:35
36
60032014
ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-08-14 14:46:37
37
60032015
อุดมธัญญาประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 21:12:37
38
61012001
ทัพทันอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 14:38:46
39
61012002
สว่างอารมณ์วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 09:50:45
40
61012003
หนองฉางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-16 18:22:37
41
61012004
อุทัยวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-14 15:56:50
42
61012005
หนองเต่าวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 20:13:48
43
61012006
ตลุกดู่วิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 14:32:11
44
61012007
บ่อยางวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-09 10:16:31
45
61012008
บ้านทุ่งนาวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:04:32
46
61012009
พุทธมงคลวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-23 10:49:49
47
61012010
ทุ่งโพวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 09:41:53
48
61012011
หนองขาหย่างวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-10 14:18:20
49
61012012
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 10:11:49
50
61012013
บ้านไร่วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-02 09:26:43
51
61012014
การุ้งวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 19:32:08
52
61012015
ทองหลางวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 14:44:10
53
61012016
หนองจอกประชานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-12 15:17:40
54
61012017
วังหินวิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-17 15:32:36
55
61012018
ลานสักวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 10:35:30
56
61012019
ร่องตาทีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 11:14:52
57
61012020
ห้วยคตพิทยาคม
ยืนยันแล้ว
2018-08-16 16:32:08
58
61012021
สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-08-15 17:49:56
     
58 (100.00%)