ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 63 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 63 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
12020002
วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:40:42
21 
2
12020003
วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 10:15:41
19 
3
12020006
ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:33:52
58 
4
12020007
อนุบาลบางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 12:52:59
21 
5
12020008
วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 11:13:19
12 
6
12020009
ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 20:44:34
13 
7
12020012
วัดเอนกดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:30:24
14 
8
12020013
บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:11:34
27 
9
12020017
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:30:16
104 
10
12020019
วัดอินทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:51:13
15 
11
12020020
แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 19:40:03
59 
12
12020023
คล้ายสอนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 10:53:42
18 
13
12020024
ชุมชนไมตรีอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:15:15
62 
14
12020025
ประชารัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:54:43
25 
15
12020026
แสงประเสริฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:31:59
19 
16
12020028
ชุมชนวัดบางไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 09:07:15
41 
17
12020029
วัดลาดปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:17:21
93 
18
12020030
วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 15:17:18
16 
19
12020031
วัดโมลี(นันทวิมล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:42:54
17 
20
12020035
สุเหร่าปากคลองลำรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:15:16
24 
21
12020036
สุเหร่าเขียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 14:13:11
40 
22
12020037
ประสานสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:28:30
27 
23
12020038
แสงประทีปรัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:34:26
25 
24
12020040
วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 13:15:49
21 
25
12020041
เจริญรัฐอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 20:32:14
16 
26
12020042
วัดคลองขุนศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 13:29:19
17 
27
12020043
บ้านคลองพระพิมล
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:38:24
15 
28
12020044
วัดยอดพระพิมล
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:09:51
17 
29
12020045
บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:25:34
15 
30
12020046
วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 13:30:26
40 
31
12020047
สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:59:24
22 
32
12020048
วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:33:52
27 
33
12020049
วัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 21:07:11
11 
34
12020050
ชุมชนวัดไทรน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:19:03
58 
35
12020051
วัดคลองตาคล้าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:14:05
25 
36
12020052
บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:17:56
22 
37
12020053
วัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 19:54:02
71 
38
12020054
ดีมากอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:03:59
17 
39
12020058
บ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 15:58:20
14 
40
12020059
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 11:16:30
23 
41
12020060
วัดลากค้อน
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:47:47
17 
42
12020061
วัดเพรางาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:23:49
16 
43
12020062
บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:30:50
18 
44
12020063
วัดเสนีวงศ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 20:58:51
23 
45
12020064
วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 08:48:43
17 
46
12020066
วัดศาลากุล
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 19:42:11
12 
47
12020067
คลองเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 20:09:11
53 
48
12020068
วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:10:05
31 
49
12020069
สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 11:48:12
23 
50
12020070
วัดศรีเขตนันทาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 10:21:39
24 
51
12020071
วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:55:15
14 
52
12020072
วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 08:23:54
20 
53
12020073
รุ่งเรืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:21:24
29 
54
12020075
วัดเชิงเลน
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:29:18
16 
55
12020076
ชลประทานสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:53:50
76 
56
12020077
ประเสริฐอิสลาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 20:05:48
35 
57
12020078
วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:58:44
12 
58
12020079
วัดตาล
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:16:12
23 
59
12020082
วัดผาสุกมณีจักร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 07:59:30
60 
60
12020083
วัดโพธิ์บ้านอ้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 09:19:26
41 
61
12020086
ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:52:45
54 
62
12020087
วัดกลางเกร็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:04:16
22 
63
12020089
วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 12:56:57
22 
     
63 (100.00%)