ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 63 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 63 (100.00%)
1
12020002
วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:24:51
2
12020003
วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 20:46:08
3
12020006
ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:22:25
4
12020007
อนุบาลบางใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:17:30
5
12020008
วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:22:38
6
12020009
ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 23:42:08
7
12020012
วัดเอนกดิษฐาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:01:33
8
12020013
บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 10:15:37
9
12020017
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 08:55:00
10
12020019
วัดอินทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 19:10:56
11
12020020
แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 14:12:28
12
12020023
คล้ายสอนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 11:02:55
13
12020024
ชุมชนไมตรีอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 15:14:59
14
12020025
ประชารัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:42:09
15
12020026
แสงประเสริฐ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:31:54
16
12020028
ชุมชนวัดบางไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:14:35
17
12020029
วัดลาดปลาดุก
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 16:23:18
18
12020030
วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
ยืนยันแล้ว
2018-07-02 15:24:28
19
12020031
วัดโมลี(นันทวิมล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 08:55:27
20
12020035
สุเหร่าปากคลองลำรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:47:24
21
12020036
สุเหร่าเขียว
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:28:32
22
12020037
ประสานสามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:07:16
23
12020038
แสงประทีปรัฐบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 23:23:36
24
12020040
วัดลำโพ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 15:23:03
25
12020041
เจริญรัฐอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 08:56:34
26
12020042
วัดคลองขุนศรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 04:49:34
27
12020043
บ้านคลองพระพิมล
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:47:47
28
12020044
วัดยอดพระพิมล
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:57:56
29
12020045
บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 15:48:03
30
12020046
วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 20:33:38
31
12020047
สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:11:16
32
12020048
วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 12:43:55
33
12020049
วัดคลองเจ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:05:01
34
12020050
ชุมชนวัดไทรน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:23:04
35
12020051
วัดคลองตาคล้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 08:57:32
36
12020052
บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:51:42
37
12020053
วัดไทรใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 08:57:49
38
12020054
ดีมากอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:05:06
39
12020058
บ้านราษฎร์นิยม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:19:28
40
12020059
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:10:07
41
12020060
วัดลากค้อน
ยืนยันแล้ว
2018-07-03 09:23:23
42
12020061
วัดเพรางาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 06:21:53
43
12020062
บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 08:58:23
44
12020063
วัดเสนีวงศ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 14:38:17
45
12020064
วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 06:33:35
46
12020066
วัดศาลากุล
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:18:34
47
12020067
คลองเกลือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 08:09:29
48
12020068
วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:18:24
49
12020069
สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 10:35:35
50
12020070
วัดศรีเขตนันทาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 12:34:12
51
12020071
วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:47:22
52
12020072
วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:00:08
53
12020073
รุ่งเรืองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:53:30
54
12020075
วัดเชิงเลน
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 08:58:46
55
12020076
ชลประทานสงเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-09 20:26:31
56
12020077
ประเสริฐอิสลาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 14:21:09
57
12020078
วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 15:21:15
58
12020079
วัดตาล
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 09:33:23
59
12020082
วัดผาสุกมณีจักร
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:00:09
60
12020083
วัดโพธิ์บ้านอ้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 21:49:36
61
12020086
ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 22:07:03
62
12020087
วัดกลางเกร็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 17:13:52
63
12020089
วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:30:20
     
63 (100.00%)