ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 23 (34.33%)
1
13020001
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
ยังไม่ยืนยัน
2
13020002
วัดสระบัว
ยังไม่ยืนยัน
3
13020003
วัดมูลจินดาราม
ยังไม่ยืนยัน
4
13020004
วัดเขียนเขต
ยังไม่ยืนยัน
5
13020005
วัดขุมแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 08:54:34
6
13020006
วัดแสงสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
7
13020007
ทองพูลอุทิศ
ยังไม่ยืนยัน
8
13020008
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
9
13020009
ธัญญสิทธิศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
10
13020010
วัดนาบุญ
ยังไม่ยืนยัน
11
13020011
วัดอัยยิการาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 15:07:12
12
13020012
วัดนพรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
13
13020013
แสนชื่นปานนุกูล
ยังไม่ยืนยัน
14
13020014
คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
15
13020015
วัดจตุพิธวราวาส
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 15:51:40
16
13020016
วัดราษฎรบํารุง
ยังไม่ยืนยัน
17
13020017
วัดเจริญบุญ
ยังไม่ยืนยัน
18
13020018
วัดจุฬาจินดาราม
ยังไม่ยืนยัน
19
13020019
หิรัญพงษ์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 09:31:25
20
13020020
วัดศรีคัคณางค์
ยังไม่ยืนยัน
21
13020021
วัดสุขบุญฑริการาม
ยังไม่ยืนยัน
22
13020022
วัดสอนดีศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-05-30 23:00:02
23
13020023
วัดพวงแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
24
13020024
นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 14:43:30
25
13020025
วัดศรีสโมสร
ยังไม่ยืนยัน
26
13020026
ศาลาลอย
ยังไม่ยืนยัน
27
13020027
ชุมชนบึงบา
ยังไม่ยืนยัน
28
13020028
วัดแสงมณี
ยังไม่ยืนยัน
29
13020029
วัดปทุมนายก
ยืนยันแล้ว
2017-11-28 10:10:35
30
13020030
อยู่ประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 13:29:15
31
13020031
แสนจําหน่ายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-07-04 10:57:44
32
13020032
วัดธรรมราษฏร์เจริญผล
ยังไม่ยืนยัน
33
13020033
คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 10:12:45
34
13020034
นิกรราษฎร์บูรณะ
ยังไม่ยืนยัน
35
13020035
ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 15:14:54
36
13020036
ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
ยังไม่ยืนยัน
37
13020037
วัดโปรยฝน
ยังไม่ยืนยัน
38
13020038
วัดลาดสนุ่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-30 14:09:24
39
13020039
วัดโพสพผลเจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 09:10:17
40
13020041
วัดประยูรธรรมาราม
ยังไม่ยืนยัน
41
13020042
วัดโสภณาราม
ยังไม่ยืนยัน
42
13020043
รวมราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
43
13020044
ร่วมจิตประสาท
ยังไม่ยืนยัน
44
13020045
ร่วมใจประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
45
13020046
ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
46
13020048
สหราษฎร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
47
13020049
วัดแจ้งลําหิน
ยังไม่ยืนยัน
48
13020050
วัดประชุมราษฏร์
ยังไม่ยืนยัน
49
13020051
วัดเกตุประภา
ยังไม่ยืนยัน
50
13020052
วัดสุวรรณ
ยังไม่ยืนยัน
51
13020053
วัดพิรุณศาสตร์
ยังไม่ยืนยัน
52
13020054
กลางคลองสิบ
ยังไม่ยืนยัน
53
13020055
วัดทศทิศ
ยังไม่ยืนยัน
54
13020056
วัดอดิศร
ยังไม่ยืนยัน
55
13020057
ชุมชนวัดทําเลทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 15:38:09
56
13020058
วัดพืชอุดม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 07:45:29
57
13020059
วัดนิเทศน์
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 21:45:59
58
13020060
วัดปัญจทายิกาวาส
ยังไม่ยืนยัน
59
13020061
วัดคลองชัน
ยืนยันแล้ว
2017-07-11 13:45:58
60
13020062
วัดกลางคลองสี่
ยืนยันแล้ว
2017-10-12 18:39:23
61
13020063
วัดมงคลรัตน์
ยืนยันแล้ว
2017-08-02 14:30:49
62
13020064
วัดชัยมังคลาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 16:31:59
63
13020065
วัดธัญญะผล
ยังไม่ยืนยัน
64
13020066
เจริญดีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2017-11-02 12:47:43
65
13020067
วัดสมุหราษฎร์บํารุง
ยังไม่ยืนยัน
66
13020068
วัดดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-11-27 23:38:38
67
13020069
วัดลานนา
ยืนยันแล้ว
2017-08-03 03:09:02
     
23 (34.33%)