ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 55 (82.09%)
1
13020001
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
ยังไม่ยืนยัน
2
13020002
วัดสระบัว
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 07:25:12
3
13020003
วัดมูลจินดาราม
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 09:46:36
4
13020004
วัดเขียนเขต
ยืนยันแล้ว
2016-07-22 14:34:34
5
13020005
วัดขุมแก้ว
ยืนยันแล้ว
2016-07-07 07:48:01
6
13020006
วัดแสงสรรค์
ยืนยันแล้ว
2016-07-06 15:13:05
7
13020007
ทองพูลอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2016-07-21 13:58:43
8
13020008
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 08:55:06
9
13020009
ธัญญสิทธิศิลป์
ยังไม่ยืนยัน
10
13020010
วัดนาบุญ
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 14:45:11
11
13020011
วัดอัยยิการาม
ยังไม่ยืนยัน
12
13020012
วัดนพรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2016-07-07 10:17:27
13
13020013
แสนชื่นปานนุกูล
ยืนยันแล้ว
2016-07-06 18:24:02
14
13020014
คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
15
13020015
วัดจตุพิธวราวาส
ยืนยันแล้ว
2016-07-14 09:54:55
16
13020016
วัดราษฎรบํารุง
ยืนยันแล้ว
2016-07-08 11:11:27
17
13020017
วัดเจริญบุญ
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 14:27:44
18
13020018
วัดจุฬาจินดาราม
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 09:00:55
19
13020019
หิรัญพงษ์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 10:17:41
20
13020020
วัดศรีคัคณางค์
ยืนยันแล้ว
2016-07-11 12:46:01
21
13020021
วัดสุขบุญฑริการาม
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 14:15:12
22
13020022
วัดสอนดีศรีเจริญ
ยืนยันแล้ว
2016-06-25 22:50:17
23
13020023
วัดพวงแก้ว
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 14:22:42
24
13020024
นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 10:48:29
25
13020025
วัดศรีสโมสร
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 16:45:01
26
13020026
ศาลาลอย
ยืนยันแล้ว
2016-07-07 10:01:23
27
13020027
ชุมชนบึงบา
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 09:55:17
28
13020028
วัดแสงมณี
ยังไม่ยืนยัน
29
13020029
วัดปทุมนายก
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 09:29:45
30
13020030
อยู่ประชานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2016-07-01 11:50:49
31
13020031
แสนจําหน่ายวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-07-21 15:06:39
32
13020032
วัดธรรมราษฏร์เจริญผล
ยืนยันแล้ว
2016-07-21 14:04:05
33
13020033
คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2016-11-30 03:24:52
34
13020034
นิกรราษฎร์บูรณะ
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 14:23:11
35
13020035
ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 09:21:51
36
13020036
ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 13:14:45
37
13020037
วัดโปรยฝน
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 12:27:15
38
13020038
วัดลาดสนุ่น
ยืนยันแล้ว
2016-06-23 15:16:50
39
13020039
วัดโพสพผลเจริญ
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 15:01:19
40
13020041
วัดประยูรธรรมาราม
ยังไม่ยืนยัน
41
13020042
วัดโสภณาราม
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 06:07:15
42
13020043
รวมราษฎร์สามัคคี
ยืนยันแล้ว
2016-07-15 14:33:13
43
13020044
ร่วมจิตประสาท
ยืนยันแล้ว
2016-07-09 08:15:37
44
13020045
ร่วมใจประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 08:35:39
45
13020046
ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
ยังไม่ยืนยัน
46
13020048
สหราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 15:03:03
47
13020049
วัดแจ้งลําหิน
ยืนยันแล้ว
2016-07-25 16:01:59
48
13020050
วัดประชุมราษฏร์
ยืนยันแล้ว
2016-07-06 14:20:02
49
13020051
วัดเกตุประภา
ยังไม่ยืนยัน
50
13020052
วัดสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2016-07-22 10:01:32
51
13020053
วัดพิรุณศาสตร์
ยังไม่ยืนยัน
52
13020054
กลางคลองสิบ
ยืนยันแล้ว
2016-06-24 09:03:15
53
13020055
วัดทศทิศ
ยังไม่ยืนยัน
54
13020056
วัดอดิศร
ยืนยันแล้ว
2016-07-21 14:07:34
55
13020057
ชุมชนวัดทําเลทอง
ยืนยันแล้ว
2016-07-06 07:13:40
56
13020058
วัดพืชอุดม
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 08:31:35
57
13020059
วัดนิเทศน์
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 09:31:31
58
13020060
วัดปัญจทายิกาวาส
ยังไม่ยืนยัน
59
13020061
วัดคลองชัน
ยืนยันแล้ว
2016-06-27 13:38:09
60
13020062
วัดกลางคลองสี่
ยืนยันแล้ว
2016-08-26 14:03:23
61
13020063
วัดมงคลรัตน์
ยืนยันแล้ว
2016-07-04 14:45:22
62
13020064
วัดชัยมังคลาราม
ยืนยันแล้ว
2016-07-05 15:54:21
63
13020065
วัดธัญญะผล
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 13:42:56
64
13020066
เจริญดีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2016-07-08 10:00:03
65
13020067
วัดสมุหราษฎร์บํารุง
ยืนยันแล้ว
2016-06-22 14:04:31
66
13020068
วัดดอนใหญ่
ยืนยันแล้ว
2016-07-06 12:38:31
67
13020069
วัดลานนา
ยังไม่ยืนยัน
     
55 (82.09%)