ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 179 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 179 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
14010003
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:09:27
11 
2
14010004
บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:45:54
34 
3
14010005
วัดกลางคลองสระบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:12:04
13 
4
14010006
วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:29:15
23 
5
14010007
ประตูชัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:00:43
105 
6
14010008
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:09:14
139 
7
14010009
วัดไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 10:33:39
8
14010010
วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:28:18
9
14010011
วัดกษัตราธิราช
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:48:38
10
14010012
วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:37:24
11
14010014
ปฐมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 17:11:02
19 
12
14010015
วัดกุฎีลาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:58:54
13
14010016
วัดทำใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 11:41:36
12 
14
14010017
วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:06:20
10 
15
14010018
วัดช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:10:47
11 
16
14010019
วัดปากกราน
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:58:13
17
14010020
วัดพระญาติการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:24:50
25 
18
14010021
วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:38:47
30 
19
14010022
วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 12:17:23
37 
20
14010023
สุดินสหราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:42:42
18 
21
14010024
ลุมพลีชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:40:19
36 
22
14010025
วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:02:33
23
14010026
วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:21:44
24
14010027
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:00:44
20 
25
14010030
พรพินิตพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:02:01
11 
26
14010031
วัดพุทไธศวรรย์
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 16:53:39
19 
27
14010032
วัดหันตรา
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 20:27:47
27 
28
14010034
วัดบัวงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:25:51
14 
29
14010035
วัดจําปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 08:21:39
30
14010036
วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 12:22:16
31
14010037
วัดสฎางค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:53:37
10 
32
14010038
วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:11:02
33
14010039
วัดหัวหิน
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 11:56:19
13 
34
14010040
วัดสะตือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:21:44
16 
35
14010042
ชุมชนวัดบ้านร่อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:13:49
11 
36
14010043
วัดดอนประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 13:40:45
37
14010044
วัดแค
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 19:58:26
38
14010045
วัดเทพคันธาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:03:34
39
14010046
วัดสามเรือน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 16:20:52
10 
40
14010047
วัดโพธิ์เอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:14:27
10 
41
14010048
วัดบึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 10:59:11
42
14010049
วัดวังแดงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:37:57
15 
43
14010051
วัดศาลาลอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:35:17
14 
44
14010052
วัดนางคุ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 11:22:42
16 
45
14010053
ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:04:59
46
14010054
บ่อแร่
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:30:38
18 
47
14010056
วัดทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:18:01
48
14010057
วัดบ้านแถว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:53:04
49
14010058
ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:11:26
22 
50
14010059
วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:37:46
51
14010060
วัดมเหยงค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:07:28
16 
52
14010061
วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:14:39
10 
53
14010063
นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:24:24
29 
54
14010065
วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:13:56
55
14010066
วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:38:46
18 
56
14010067
วัดบ้านดาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:04:23
13 
57
14010068
วัดลาย (ทวีปัญญา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:59:17
11 
58
14010069
วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 22:33:05
14 
59
14010070
วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 21:10:57
18 
60
14010071
วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 20:14:43
13 
61
14010072
วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:18:40
62
14010073
วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 12:26:47
63
14010074
วัดปรีดาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 20:12:55
13 
64
14010075
วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:33:00
65
14010076
วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:50:03
11 
66
14010077
บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 08:05:33
67
14010078
วัดจอมเกษ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:14:03
11 
68
14010080
วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:30:42
13 
69
14010081
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:40:51
13 
70
14010082
วัดศรีภวังค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 19:57:50
71
14010083
วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:19:48
18 
72
14010084
วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 13:33:48
16 
73
14010085
วัดพระงาม
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 13:48:50
11 
74
14010086
วัดบางเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:46:22
19 
75
14010087
วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:04:13
76
14010088
วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:51:15
77
14010089
วัดเกาะเลิ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:35:35
78
14010091
วัดนาค
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:09:22
25 
79
14010092
วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:38:31
80
14010093
วัดแก้วตา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:11:56
81
14010094
ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:14:39
17 
82
14010095
วัดบ้านม้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:17:27
83
14010096
วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 20:14:44
13 
84
14010097
วัดอินกัลยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:26:28
12 
85
14010098
วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:14:52
86
14010099
วัดนนทรีย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:37:20
87
14010100
วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 12:32:32
88
14010102
วัดโพธิ์หอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:38:49
89
14010103
วัดดาวคะนอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:50:16
13 
90
14010104
วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 19:43:36
12 
91
14010106
วัดดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:49:26
92
14010109
วัดไก่
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 17:36:09
14 
93
14010110
วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:57:02
20 
94
14010112
ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 16:08:48
12 
95
14010113
วัดโคกกรวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 06:56:04
96
14010114
วัดโคกสังข์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:48:18
97
14010115
บ้านดอนข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 22:44:42
17 
98
14010116
ตะโกดอนหญ้านาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:20:03
16 
99
14010119
วัดภาชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 13:54:21
13 
100
14010121
วัดนาอุ่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:38:23
101
14010122
วัดหัวคุ้ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 20:05:54
10 
102
14010124
วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-05-26 13:16:26
103
14010125
วัดอุทการาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:19:50
10 
104
14010126
วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:35:25
20 
105
14010127
ชุมชนวัดระโสม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:36:46
20 
106
14010128
วัดมาบโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:42:17
107
14010129
วัดผดุงธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:15:01
10 
108
14010130
วัดหนองนาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:32:34
11 
109
14010133
วัดหนองเป้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:31:55
15 
110
14010134
วัดธรรมจริยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:39:49
17 
111
14010135
วัดศรีประชา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:44:34
34 
112
14010136
วัดวงษ์สวรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:11:40
113
14010137
กลางคลอง 27
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 08:54:25
10 
114
14010138
วัดยมนาตามธรรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:08:32
14 
115
14010139
สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:52:42
15 
116
14010140
วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:26:14
27 
117
14010141
บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 14:43:22
118
14010142
บ้านบ่อตาโล่
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:35:34
12 
119
14010143
วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:09:45
120
14010144
มุสลิมบำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 17:43:16
13 
121
14010145
วัดศิวาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:59:18
19 
122
14010146
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:58:23
93 
123
14010147
วัดพะยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:58:49
15 
124
14010148
ชลประทานอนุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:15:54
41 
125
14010149
วัดบ้านช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:17:07
19 
126
14010150
บ้านกะทุ่มลาย
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 18:13:04
10 
127
14010151
วังน้อยวิทยาภูมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:32:04
51 
128
14010152
จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 18:34:40
19 
129
14010153
วัดลาดทราย
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 14:30:38
12 
130
14010154
วัดกุฎีประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 00:09:29
13 
131
14010155
วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:58:52
22 
132
14010156
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:45:54
38 
133
14010157
วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:59:42
17 
134
14010158
สิทธิพยากรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 16:14:05
18 
135
14010159
คอตันคลอง 27
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 22:52:21
15 
136
14010160
บ้านลำแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:59:41
25 
137
14010161
วัดสะแก
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:25:18
18 
138
14010162
วัดโตนด
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 10:27:16
139
14010163
บ้านเป็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:09:54
140
14010164
วัดคานหาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 20:26:37
22 
141
14010165
วัดโคกมะยม
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:33:09
15 
142
14010166
เชาวน์วัศ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 07:35:50
21 
143
14010167
วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:43:26
144
14010168
วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 08:08:28
11 
145
14010169
บ้านช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 12:21:04
146
14010170
วัดบ้านหีบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 14:53:48
12 
147
14010171
วัดนางชี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:49:55
148
14010172
วัดไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:33:21
11 
149
14010173
วัดพรานนก
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:53:01
14 
150
14010175
วัดโพธิ์สาวหาญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 07:17:16
10 
151
14010176
วัดโคกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:22:39
152
14010178
วัดดอนพุดซา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:48:00
18 
153
14010179
วัดกุ่มแต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:18:11
154
14010180
วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:27:31
14 
155
14010181
บ้านข่อยโทน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:31:18
11 
156
14010182
วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 22:01:10
10 
157
14010183
บ้านคู้คด
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 19:24:54
13 
158
14010184
วัดหนองไม้ซุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:33:13
19 
159
14010185
วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:30:30
160
14010186
วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:18:52
20 
161
14010187
วัดจำปา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:28:32
19 
162
14010188
วัดโตนดเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 14:46:40
21 
163
14010189
วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:47:47
164
14010191
วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:21:50
18 
165
14010192
วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:24:43
10 
166
14010193
วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:38:00
14 
167
14010196
วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 01:06:29
16 
168
14010197
วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:19:06
11 
169
14010199
วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:58:43
18 
170
14010201
ชุมชนวัดสุเมธ
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 08:02:46
16 
171
14010203
วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:18:38
172
14010204
วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:12:10
173
14010205
วัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:33:10
12 
174
14010206
วัดนครโปรดสัตว์
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 09:04:10
175
14010207
วัดไก่เตี้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:35:33
176
14010208
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 13:07:45
177
14010210
วัดท้าวอู่ทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:26:57
178
14010211
โพธิ์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:27:31
12 
179
14010212
ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:06:42
     
179 (100.00%)