ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 180 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 180 (100.00%)
1
14010003
ประชาสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:21:55
2
14010004
บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:40:31
3
14010005
วัดกลางคลองสระบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 09:16:48
4
14010006
วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:08:30
5
14010007
ประตูชัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:19:30
6
14010008
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:37:13
7
14010009
วัดไผ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:05:54
8
14010010
วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:10:44
9
14010011
วัดกษัตราธิราช
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:26:13
10
14010012
วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:03:35
11
14010014
ปฐมวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:06:50
12
14010015
วัดกุฎีลาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:19:22
13
14010016
วัดทำใหม่
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 15:01:35
14
14010017
วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 13:59:18
15
14010018
วัดช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:54:24
16
14010019
วัดปากกราน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:48:45
17
14010020
วัดพระญาติการาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:10:35
18
14010021
วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:30:20
19
14010022
วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:03:53
20
14010023
สุดินสหราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:21:54
21
14010024
ลุมพลีชนูปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 17:51:51
22
14010025
วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 09:11:01
23
14010026
วัดตูม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:43:32
24
14010027
วัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:15:15
25
14010029
ตำหนักเพนียด
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:20:50
26
14010030
พรพินิตพิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 13:50:37
27
14010031
วัดพุทไธศวรรย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:20:24
28
14010032
วัดหันตรา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:35:29
29
14010034
วัดบัวงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:52:01
30
14010035
วัดจําปา
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 08:43:09
31
14010036
วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:03:57
32
14010037
วัดสฎางค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:38:32
33
14010038
วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 22:27:08
34
14010039
วัดหัวหิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:11:13
35
14010040
วัดสะตือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:06:59
36
14010042
ชุมชนวัดบ้านร่อม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:54:31
37
14010043
วัดดอนประดู่
ยืนยันแล้ว
2018-05-25 10:21:09
38
14010044
วัดแค
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:03:26
39
14010045
วัดเทพคันธาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 08:14:36
40
14010046
วัดสามเรือน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:08:55
41
14010047
วัดโพธิ์เอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:51:19
42
14010048
วัดบึง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:41:48
43
14010049
วัดวังแดงเหนือ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:01:49
44
14010051
วัดศาลาลอย
ยืนยันแล้ว
2018-05-31 10:14:35
45
14010052
วัดนางคุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 12:54:58
46
14010053
ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 10:21:24
47
14010054
บ่อแร่
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 08:28:22
48
14010056
วัดทุ่งมน
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:56:52
49
14010057
วัดบ้านแถว
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:57:55
50
14010058
ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:23:44
51
14010059
วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 12:37:46
52
14010060
วัดมเหยงค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 12:18:17
53
14010061
วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:51:00
54
14010063
นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2018-07-01 09:39:36
55
14010065
วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:14:10
56
14010066
วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:11:50
57
14010067
วัดบ้านดาบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:41:48
58
14010068
วัดลาย (ทวีปัญญา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:57:15
59
14010069
วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:39:43
60
14010070
วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 13:44:47
61
14010071
วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:47:24
62
14010072
วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 23:24:43
63
14010073
วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 08:55:28
64
14010074
วัดปรีดาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:19:39
65
14010075
วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 17:59:48
66
14010076
วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-04-29 14:53:08
67
14010077
บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 09:02:00
68
14010078
วัดจอมเกษ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:43:21
69
14010080
วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:48:25
70
14010081
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:54:38
71
14010082
วัดศรีภวังค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 18:34:37
72
14010083
วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:33:52
73
14010084
วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 14:39:12
74
14010085
วัดพระงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:08:10
75
14010086
วัดบางเดื่อ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:10:17
76
14010087
วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 08:49:14
77
14010088
วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:20:33
78
14010089
วัดเกาะเลิ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:29:35
79
14010091
วัดนาค
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:23:19
80
14010092
วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:22:35
81
14010093
วัดแก้วตา
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:05:43
82
14010094
ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:07:34
83
14010095
วัดบ้านม้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 10:34:28
84
14010096
วัดโพธิ์ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 11:30:04
85
14010097
วัดอินกัลยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 10:27:24
86
14010098
วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:38:14
87
14010099
วัดนนทรีย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 12:33:06
88
14010100
วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:22:04
89
14010102
วัดโพธิ์หอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:37:50
90
14010103
วัดดาวคะนอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 13:53:06
91
14010104
วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:18:09
92
14010106
วัดดอกไม้
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:07:54
93
14010109
วัดไก่
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:30:21
94
14010110
วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:25:26
95
14010112
ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:00:32
96
14010113
วัดโคกกรวด
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:32:21
97
14010114
วัดโคกสังข์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:42:24
98
14010115
บ้านดอนข่อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:11:58
99
14010116
ตะโกดอนหญ้านาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:14:52
100
14010119
วัดภาชี
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 21:06:16
101
14010121
วัดนาอุ่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:13:54
102
14010122
วัดหัวคุ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:31:58
103
14010124
วัดหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-16 12:37:23
104
14010125
วัดอุทการาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 11:59:58
105
14010126
วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 18:14:27
106
14010127
ชุมชนวัดระโสม
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 19:33:04
107
14010128
วัดมาบโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 16:06:39
108
14010129
วัดผดุงธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 09:00:42
109
14010130
วัดหนองนาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:17:48
110
14010133
วัดหนองเป้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:27:06
111
14010134
วัดธรรมจริยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:06:17
112
14010135
วัดศรีประชา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:10:43
113
14010136
วัดวงษ์สวรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:07:18
114
14010137
กลางคลอง 27
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:26:12
115
14010138
วัดยมนาตามธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 12:09:26
116
14010139
สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 19:11:01
117
14010140
วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:44:59
118
14010141
บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:00:54
119
14010142
บ้านบ่อตาโล่
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 10:12:52
120
14010143
วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 16:38:27
121
14010144
มุสลิมบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:42:36
122
14010145
วัดศิวาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 08:54:01
123
14010146
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:16:32
124
14010147
วัดพะยอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:49:49
125
14010148
ชลประทานอนุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 14:59:32
126
14010149
วัดบ้านช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 15:01:25
127
14010150
บ้านกะทุ่มลาย
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 18:26:30
128
14010151
วังน้อยวิทยาภูมิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 12:42:03
129
14010152
จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 10:58:12
130
14010153
วัดลาดทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:31:48
131
14010154
วัดกุฎีประสิทธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 22:50:59
132
14010155
วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 10:41:37
133
14010156
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:44:43
134
14010157
วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:09:04
135
14010158
สิทธิพยากรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 18:20:30
136
14010159
คอตันคลอง 27
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 13:26:39
137
14010160
บ้านลำแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:50:11
138
14010161
วัดสะแก
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:34:02
139
14010162
วัดโตนด
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:42:12
140
14010163
บ้านเป็ด
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:06:40
141
14010164
วัดคานหาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-17 22:25:50
142
14010165
วัดโคกมะยม
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 15:03:03
143
14010166
เชาวน์วัศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 10:59:31
144
14010167
วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 16:03:17
145
14010168
โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 11:45:04
146
14010169
บ้านช้าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 13:07:33
147
14010170
วัดบ้านหีบ
ยืนยันแล้ว
2018-06-10 20:26:02
148
14010171
วัดนางชี
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:28:23
149
14010172
วัดไทรงาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 11:21:50
150
14010173
วัดพรานนก
ยืนยันแล้ว
2018-06-30 19:45:06
151
14010175
วัดโพธิ์สาวหาญ
ยืนยันแล้ว
2018-05-13 09:32:14
152
14010176
วัดโคกโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:11:05
153
14010178
วัดดอนพุดซา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:25:31
154
14010179
วัดกุ่มแต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:55:49
155
14010180
วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:29:18
156
14010181
บ้านข่อยโทน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:55:21
157
14010182
วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 14:11:45
158
14010183
บ้านคู้คด
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 19:04:20
159
14010184
วัดหนองไม้ซุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 08:55:39
160
14010185
วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 20:13:23
161
14010186
วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 13:00:02
162
14010187
วัดจำปา อุทัย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 03:39:48
163
14010188
วัดโตนดเตี้ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:38:57
164
14010189
วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:18:22
165
14010191
วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 21:04:12
166
14010192
วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:38:04
167
14010193
วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 17:17:02
168
14010196
วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 20:50:07
169
14010197
วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:48:46
170
14010199
วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:43:57
171
14010201
ชุมชนวัดสุเมธ
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 16:41:07
172
14010203
วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:04:26
173
14010204
วัดโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:12:48
174
14010205
วัดปากคลอง (ประชามหาราช)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 09:11:50
175
14010206
วัดนครโปรดสัตว์
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 11:17:49
176
14010207
วัดไก่เตี้ย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:21:41
177
14010208
วัดโบสถ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 08:38:11
178
14010210
วัดท้าวอู่ทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:32:44
179
14010211
โพธิ์ราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 19:29:06
180
14010212
ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 12:38:48
     
180 (100.00%)