ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 160 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 27 (16.88%)
1
16010002
วัดดงน้อย
ยังไม่ยืนยัน
2
16010005
วัดบ้านดาบ
ยังไม่ยืนยัน
3
16010006
วัดโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
4
16010007
วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
ยังไม่ยืนยัน
5
16010009
วัดทุ่งสิงห์โต
ยังไม่ยืนยัน
6
16010010
ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
ยังไม่ยืนยัน
7
16010012
ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
8
16010013
วัดสระมะเกลือ
ยังไม่ยืนยัน
9
16010014
วัดดงสวอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 12:58:48
10
16010015
วัดหนองบัวขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:09:46
11
16010016
บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
12
16010017
วัดคอกกระบือ
ยังไม่ยืนยัน
13
16010018
วัดหนองปลิง
ยังไม่ยืนยัน
14
16010019
ซอย 3 สาย 4 ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
15
16010020
บ้านห้วยส้ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 10:06:57
16
16010022
ซอย 7 สาย 4 ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
17
16010023
ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
18
16010024
บ้านโคกตูม
ยังไม่ยืนยัน
19
16010026
โคกลำพานวิทยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 13:33:27
20
16010027
วัดธรรมเจดีย์
ยังไม่ยืนยัน
21
16010029
วัดชีแวะ
ยังไม่ยืนยัน
22
16010031
วัดดอนโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 14:29:40
23
16010032
วัดใดใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
24
16010033
วัดใดยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:33:34
25
16010035
วัดโคกโพธิกุญชร
ยังไม่ยืนยัน
26
16010036
วัดยาง ณ รังสี
ยังไม่ยืนยัน
27
16010037
วัดตะลุง
ยังไม่ยืนยัน
28
16010039
วัดถนนแค
ยังไม่ยืนยัน
29
16010041
อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
ยังไม่ยืนยัน
30
16010042
อนุบาลลพบุรี
ยังไม่ยืนยัน
31
16010043
เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ยังไม่ยืนยัน
32
16010044
วัดตองปุ
ยังไม่ยืนยัน
33
16010045
บ้านหนองแขม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:48:17
34
16010046
วัดท่าแค
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 21:49:23
35
16010047
วัดป่ากล้วย
ยังไม่ยืนยัน
36
16010049
วัดหลวงท้ายตลาด
ยืนยันแล้ว
2018-07-05 20:39:21
37
16010050
วัดตะเคียน
ยังไม่ยืนยัน
38
16010051
วัดท่าข้าม
ยังไม่ยืนยัน
39
16010052
วัดเขาหนีบ
ยังไม่ยืนยัน
40
16010053
ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)
ยังไม่ยืนยัน
41
16010054
บ้านหนองถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
42
16010055
วัดซับเสือแมบ
ยังไม่ยืนยัน
43
16010056
พิบูลสงเคราะห์๑
ยังไม่ยืนยัน
44
16010057
วัดนิคมสามัคคีชัย
ยังไม่ยืนยัน
45
16010058
วัดใหม่จำปาทอง
ยังไม่ยืนยัน
46
16010060
ซอย 5 สาย 2 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 16:09:00
47
16010062
วัดหนองแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
48
16010063
วัดโพธิ์ระหัต
ยังไม่ยืนยัน
49
16010064
วัดสิงห์ทอง
ยังไม่ยืนยัน
50
16010065
วัดอัมพวัน
ยืนยันแล้ว
2018-07-13 11:05:53
51
16010066
วัดทองแท่งนิสยาราม
ยังไม่ยืนยัน
52
16010067
วัดข่อยกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 13:42:25
53
16010068
วัดข่อยใต้
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:34:52
54
16010069
พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐
ยังไม่ยืนยัน
55
16010071
บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)
ยังไม่ยืนยัน
56
16010073
วัดโพธิ์เก้าต้น
ยังไม่ยืนยัน
57
16010074
วัดบ่อเงิน
ยังไม่ยืนยัน
58
16010076
วัดสำราญ
ยืนยันแล้ว
2018-08-01 14:11:50
59
16010078
วัดโคกหม้อ
ยืนยันแล้ว
2018-05-18 09:41:25
60
16010079
วัดไผ่แตร
ยังไม่ยืนยัน
61
16010081
วัดวังหัวแหวน
ยังไม่ยืนยัน
62
16010085
บ้านคลองเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
63
16010086
บ้านโคกสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
64
16010087
บ้านหัวดง
ยังไม่ยืนยัน
65
16010088
บ้านเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
66
16010089
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
67
16010090
วัดหนองพิมาน
ยังไม่ยืนยัน
68
16010091
โคกสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
69
16010092
วัดรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
70
16010093
บ้านเนินจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
71
16010094
บ้านดงมะรุม
ยังไม่ยืนยัน
72
16010095
บ้านวังไผ่
ยังไม่ยืนยัน
73
16010096
บ้านตะกุดหว้า
ยังไม่ยืนยัน
74
16010097
บ้านถลุงเหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
75
16010098
บ้านหนองปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
76
16010099
อนุบาลบ้านเพนียด
ยังไม่ยืนยัน
77
16010100
บ้านนกเขาเปล้า
ยังไม่ยืนยัน
78
16010101
บ้านวังขอนขว้าง
ยังไม่ยืนยัน
79
16010103
บ้านวังจั่น
ยังไม่ยืนยัน
80
16010104
บ้านโป่งยอ
ยังไม่ยืนยัน
81
16010105
บ้านวังเพลิง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 14:17:42
82
16010106
บ้านมะม่วงเจ็ดต้น
ยังไม่ยืนยัน
83
16010107
บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
ยังไม่ยืนยัน
84
16010108
บ้านพุม่วง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:02:59
85
16010109
บ้านทุ่งทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:56:47
86
16010110
วัดสะพานคง
ยังไม่ยืนยัน
87
16010111
วัดสะแกราบ
ยังไม่ยืนยัน
88
16010112
บ้านหนองสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
89
16010116
บ้านท่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
90
16010118
บ้านหลุมข้าว
ยังไม่ยืนยัน
91
16010119
บ้านพรมทิน
ยังไม่ยืนยัน
92
16010120
วัดหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
93
16010121
บ้านเขาสะพานนาค
ยังไม่ยืนยัน
94
16010122
บ้านเขาทับควาย
ยังไม่ยืนยัน
95
16010123
วัดห้วยโป่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:44:21
96
16010125
วัดหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
97
16010126
สมอคอนวิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
98
16010127
วัดถ้ำตะโก
ยังไม่ยืนยัน
99
16010129
วัดคลองเม่า
ยังไม่ยืนยัน
100
16010131
วัดเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
101
16010133
วัดปากคลองบางคู้
ยังไม่ยืนยัน
102
16010134
อนุบาลท่าวุ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-29 15:17:41
103
16010135
วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
104
16010136
วัดหนองมน
ยังไม่ยืนยัน
105
16010137
บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
106
16010138
บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง)
ยังไม่ยืนยัน
107
16010139
สิงหฤกษ์ประสิทธิ์
ยังไม่ยืนยัน
108
16010140
วัดหนองปลาดุก
ยังไม่ยืนยัน
109
16010141
วัดหนองหลวง
ยังไม่ยืนยัน
110
16010142
บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก
ยังไม่ยืนยัน
111
16010143
วัดโพธิ์ตรุ
ยังไม่ยืนยัน
112
16010144
วัดเกาะวิมุตตาราม
ยังไม่ยืนยัน
113
16010145
วัดบ้านลาด
ยังไม่ยืนยัน
114
16010146
วัดสนามไชย
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 13:39:00
115
16010148
วัดมุจลินท์
ยังไม่ยืนยัน
116
16010149
วัดลาดสาลี่
ยังไม่ยืนยัน
117
16010150
วัดยวด
ยังไม่ยืนยัน
118
16010151
วัดหัวสำโรง
ยังไม่ยืนยัน
119
16010152
วัดมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
120
16010153
วัดคงคาราม
ยังไม่ยืนยัน
121
16010154
วัดโพธิ์เกษตร
ยังไม่ยืนยัน
122
16010155
บ้านดงกลาง
ยังไม่ยืนยัน
123
16010156
อนุบาลบ้านหมี่
ยังไม่ยืนยัน
124
16010157
วัดดงพลับ
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 15:38:35
125
16010158
วัดโป่งแค
ยังไม่ยืนยัน
126
16010159
บ้านกระเบากลัก
ยังไม่ยืนยัน
127
16010160
บ้านดอนดึง
ยังไม่ยืนยัน
128
16010161
วัดบางกะพี้(พสกอำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 15:52:18
129
16010163
วัดเทพอำไพ
ยังไม่ยืนยัน
130
16010164
วัดธรรมิการาม
ยังไม่ยืนยัน
131
16010165
วัดคุ้งท่าเลา
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:34:40
132
16010166
บ้านกล้วย
ยืนยันแล้ว
2018-04-30 16:17:43
133
16010168
วัดท้องคุ้ง
ยังไม่ยืนยัน
134
16010169
บ้านเกริ่นกฐิน
ยังไม่ยืนยัน
135
16010171
วัดบ้านทราย
ยืนยันแล้ว
2018-07-04 15:14:53
136
16010172
บ้านหนองนางาม
ยังไม่ยืนยัน
137
16010173
บ้านหัวบึง
ยังไม่ยืนยัน
138
16010174
วัดน้ำจั้น
ยังไม่ยืนยัน
139
16010175
วัดหนองน้ำทิพย์
ยังไม่ยืนยัน
140
16010177
วัดบ้านหมี่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
141
16010178
วัดทุ่งทะเลหญ้า
ยังไม่ยืนยัน
142
16010179
วัดมหาสอน
ยังไม่ยืนยัน
143
16010180
วัดบางพึ่ง
ยังไม่ยืนยัน
144
16010181
วัดห้วยแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:17:45
145
16010182
พิบูลปัทมาคม
ยังไม่ยืนยัน
146
16010184
วัดเขาวงกฎ
ยังไม่ยืนยัน
147
16010186
วัดสายห้วยแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
148
16010187
วัดหนองกระเบื้อง
ยังไม่ยืนยัน
149
16010188
บ้านไผ่ใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
150
16010189
วัดหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
151
16010190
วัดท้ายลาด
ยังไม่ยืนยัน
152
16010191
วัดหนองคู
ยังไม่ยืนยัน
153
16010192
วัดหนองกระเบียน
ยังไม่ยืนยัน
154
16010193
วัดพานิชธรรมิการาม
ยังไม่ยืนยัน
155
16010196
วัดสระกระเบี้อง
ยังไม่ยืนยัน
156
16010197
บ้านสระเตย
ยังไม่ยืนยัน
157
16010201
บ้านน้ำบ่า
ยังไม่ยืนยัน
158
16010202
บ้านหนองแก
ยังไม่ยืนยัน
159
16010203
วัดหนองเมือง
ยังไม่ยืนยัน
160
16010205
ชุมชนตำบลหินปัก
ยังไม่ยืนยัน
     
27 (16.88%)