ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 139 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 30 (21.58%)
1
16020001
วัดโคกสลุง
ยังไม่ยืนยัน
2
16020002
วัดหนองตามิ่ง
ยังไม่ยืนยัน
3
16020003
ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)
ยังไม่ยืนยัน
4
16020004
บ้านเขาขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-05-24 13:31:13
5
16020005
บ้านห้วยสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
6
16020007
วัดดำรงบุล
ยังไม่ยืนยัน
7
16020008
วัดมณีศรีโสภณ
ยังไม่ยืนยัน
8
16020009
ช่องสาริกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:01:39
9
16020010
บ้านหนองโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
10
16020012
ซอย 19 สาย 2 ขวา
ยังไม่ยืนยัน
11
16020013
บ้านดีลัง
ยังไม่ยืนยัน
12
16020014
พรหมรังษี
ยังไม่ยืนยัน
13
16020015
ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:32:16
14
16020016
น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
15
16020017
บ้านคลองสาริกา
ยังไม่ยืนยัน
16
16020019
วัดหนองนา
ยังไม่ยืนยัน
17
16020021
ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
18
16020022
ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 13:55:56
19
16020023
อนุบาลพัฒนานิคม
ยังไม่ยืนยัน
20
16020024
ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
ยังไม่ยืนยัน
21
16020025
บ้านมะนาวหวาน
ยังไม่ยืนยัน
22
16020027
ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
ยังไม่ยืนยัน
23
16020028
บ้านสหพันธ์อ่างทอง
ยังไม่ยืนยัน
24
16020029
บ้านสวนมะเดื่อ
ยังไม่ยืนยัน
25
16020030
บ้านซับโศก
ยังไม่ยืนยัน
26
16020031
วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
ยังไม่ยืนยัน
27
16020032
บ้านคลองกลุ่ม
ยังไม่ยืนยัน
28
16020033
บ้านหนองปีกนก
ยังไม่ยืนยัน
29
16020034
บ้านเกาะรัง
ยังไม่ยืนยัน
30
16020035
บ้านหนองบง
ยืนยันแล้ว
2018-05-23 14:10:19
31
16020036
บ้านลังกาประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-05-21 13:00:16
32
16020037
บ้านหนองปล้อง
ยังไม่ยืนยัน
33
16020038
บ้านเขาแหลม
ยังไม่ยืนยัน
34
16020040
บ้านเขายายกะตา
ยังไม่ยืนยัน
35
16020041
บ้านโกรกรกฟ้า
ยังไม่ยืนยัน
36
16020042
วัดศิริบรรพต
ยังไม่ยืนยัน
37
16020043
ชุมชนบ้านชัยบาดาล
ยังไม่ยืนยัน
38
16020044
บ้านลำโกฎิทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:55:48
39
16020045
บ้านท่ามะกอก
ยังไม่ยืนยัน
40
16020047
บ้านหนองโกวิทยา
ยังไม่ยืนยัน
41
16020048
บ้านเขาตะแคง
ยังไม่ยืนยัน
42
16020050
บ้านท่าดินดำ
ยังไม่ยืนยัน
43
16020051
บ้านวังก้านเหลือง
ยังไม่ยืนยัน
44
16020052
บ้านหนองปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
45
16020053
บ้านท่ามะนาว
ยังไม่ยืนยัน
46
16020054
บ้านสันตะลุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 12:49:16
47
16020055
บ้านนาโสม
ยังไม่ยืนยัน
48
16020056
บ้านซับงูเหลือม
ยังไม่ยืนยัน
49
16020057
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
50
16020058
นิคมลำนารายณ์
ยังไม่ยืนยัน
51
16020059
บ้านไร่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
52
16020060
บ้านโค้งรถไฟ
ยังไม่ยืนยัน
53
16020061
บ้านบัวชุม
ยังไม่ยืนยัน
54
16020062
บ้านเขาสมโภชน์
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:55:10
55
16020063
บ้านซับเค้าแมว
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:31:36
56
16020065
บ้านธงชัยสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
57
16020066
บ้านซับหินขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:16:24
58
16020067
บ้านใหม่สามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
59
16020068
บ้านห้วยนา
ยังไม่ยืนยัน
60
16020069
บ้านม่วงค่อม
ยังไม่ยืนยัน
61
16020070
วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
62
16020071
บ้านมะกอกหวาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 10:34:46
63
16020072
อนุบาลลำนารายณ์
ยังไม่ยืนยัน
64
16020075
วัดสุนทรเทพคีรี
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:50:40
65
16020076
บ้านซับไทร
ยังไม่ยืนยัน
66
16020077
บ้านซับผาสุก
ยังไม่ยืนยัน
67
16020078
บ้านดงน้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 11:16:56
68
16020080
วัดโพธิ์งาม
ยังไม่ยืนยัน
69
16020081
บ้านบ่อน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
70
16020082
บ้านทุ่งตาแก้ว
ยังไม่ยืนยัน
71
16020083
บ้านห้วยดีเลิศ
ยังไม่ยืนยัน
72
16020084
บ้านท่ากรวด
ยังไม่ยืนยัน
73
16020085
บ้านเนินทอง
ยังไม่ยืนยัน
74
16020086
บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
ยังไม่ยืนยัน
75
16020087
บ้านทรัพย์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
76
16020088
บ้านซับจำปา
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:59:10
77
16020089
บ้านทะเลวังวัด
ยังไม่ยืนยัน
78
16020090
บ้านบ่อคู่
ยังไม่ยืนยัน
79
16020091
บ้านท่าตะโก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:34:59
80
16020092
บ้านท่าหลวง
ยังไม่ยืนยัน
81
16020093
อนุบาลท่าหลวง
ยังไม่ยืนยัน
82
16020094
บ้านหนองประดู่
ยังไม่ยืนยัน
83
16020095
บ้านหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
84
16020099
ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
85
16020100
บ้านทุ่งดินแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:41:20
86
16020101
บ้านหัวลำ
ยังไม่ยืนยัน
87
16020102
บ้านหนองจาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:30:07
88
16020104
บ้านทุ่งท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
89
16020106
บ้านด่านจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
90
16020108
บ้านเขาหมูมัน
ยังไม่ยืนยัน
91
16020109
บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
ยังไม่ยืนยัน
92
16020110
บ้านห้วยเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
93
16020111
บ้านวังแขม
ยังไม่ยืนยัน
94
16020112
บ้านคลอง
ยังไม่ยืนยัน
95
16020113
บ้านมหาโพธิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:31:20
96
16020114
อนุบาลสระโบสถ์
ยังไม่ยืนยัน
97
16020116
บ้านห้วยใหญ่
ยังไม่ยืนยัน
98
16020117
อนุบาลโคกเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
99
16020118
บ้านทะเลทอง
ยังไม่ยืนยัน
100
16020120
บ้านโคกแสมสาร
ยังไม่ยืนยัน
101
16020121
บ้านเขาราบ
ยังไม่ยืนยัน
102
16020122
บ้านวังตาอินทร์
ยังไม่ยืนยัน
103
16020123
บ้านสระเพลง
ยังไม่ยืนยัน
104
16020125
บ้านยางราก
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:08:17
105
16020127
บ้านพุกะชัด
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 11:38:55
106
16020128
บ้านห้วยสาราม
ยังไม่ยืนยัน
107
16020129
บ้านลำโป่งเพชร
ยังไม่ยืนยัน
108
16020131
บ้านแหลมชนแดน
ยังไม่ยืนยัน
109
16020132
บ้านหนองมะค่า
ยังไม่ยืนยัน
110
16020133
บ้านกุดตาเพชร
ยังไม่ยืนยัน
111
16020134
บ้านราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
112
16020135
หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
ยังไม่ยืนยัน
113
16020136
บ้านเหวตาบัว
ยังไม่ยืนยัน
114
16020137
บ้านปรางค์น้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:41:53
115
16020138
บ้านเขารวก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:59:54
116
16020139
บ้านวังทอง
ยังไม่ยืนยัน
117
16020140
บ้านศรีเมือง
ยังไม่ยืนยัน
118
16020141
บ้านด่านไทยล้อม
ยืนยันแล้ว
2018-05-22 13:10:39
119
16020143
บ้านท่าเยี่ยม
ยังไม่ยืนยัน
120
16020144
บ้านลำสนธิ
ยังไม่ยืนยัน
121
16020145
บ้านหนองเกตุ
ยังไม่ยืนยัน
122
16020146
อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 09:27:03
123
16020147
ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
ยังไม่ยืนยัน
124
16020148
บ้านหนองขาม
ยังไม่ยืนยัน
125
16020150
บ้านชอนสมบูรณ์
ยังไม่ยืนยัน
126
16020151
บ้านหนองไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 12:44:35
127
16020153
ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
128
16020156
บ้านป่าเขว้า
ยังไม่ยืนยัน
129
16020157
บ้านหนองสำราญ
ยังไม่ยืนยัน
130
16020158
บ้านโคกกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:02:48
131
16020159
บ้านบ่อดินสอพอง
ยังไม่ยืนยัน
132
16020160
บ้านดงดินแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:24:09
133
16020161
บ้านหนองเสมา
ยังไม่ยืนยัน
134
16020163
บ้านใหม่โสพิมพ์
ยังไม่ยืนยัน
135
16020164
บ้านหนองไก่ห้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 12:30:04
136
16020165
บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 14:14:38
137
16020166
บ้านหนองตะแบก
ยังไม่ยืนยัน
138
16020167
บ้านยางโทน
ยังไม่ยืนยัน
139
16020168
อนุบาลวัดหนองม่วง
ยังไม่ยืนยัน
     
30 (21.58%)