ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 138 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 72 (52.17%)
1
24010001
วัดจุกเฌอ
ยังไม่ยืนยัน
2
24010002
วัดชนะสงสาร
ยังไม่ยืนยัน
3
24010003
วัดพรหมสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:46:53
4
24010004
วัดจรเข้น้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:55:32
5
24010005
สุเหร่าลาดน้ำขาว
ยังไม่ยืนยัน
6
24010006
สุเหร่าสมอเซ
ยังไม่ยืนยัน
7
24010007
สุเหร่าคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:27:54
8
24010008
บ้านเกาะดอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 16:29:42
9
24010009
ตลาดเปร็ง
ยังไม่ยืนยัน
10
24010010
แพ่งพิทยาภูมิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:09:27
11
24010011
บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 10:37:36
12
24010012
สุเหร่าหลวงแพ่ง
ยังไม่ยืนยัน
13
24010013
วัดคู้เกษมสโมสร
ยังไม่ยืนยัน
14
24010014
วัดไชยธารา
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 14:45:27
15
24010015
วัดเทพนิมิตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:46:53
16
24010016
วัดประตูน้ำท่าไข่
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 15:52:17
17
24010017
วัดนิโครธาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:36:20
18
24010018
วัดบ้านนา
ยังไม่ยืนยัน
19
24010021
บ้านบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:27:15
20
24010022
วัดเกาะจันทาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:47:27
21
24010023
วัดสมานรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:25:27
22
24010024
วัดเที่ยงพิมลมุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:26:13
23
24010025
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:50:49
24
24010026
วัดดอนทอง
ยังไม่ยืนยัน
25
24010027
บ้านวนท่าแครง
ยังไม่ยืนยัน
26
24010028
วัดเกาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:05:35
27
24010029
วัดแพรกนกเอี้ยง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:46:11
28
24010030
บ้านแขวงกลั่น
ยังไม่ยืนยัน
29
24010031
วัดบางปลานัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:10:06
30
24010033
วัดทด
ยังไม่ยืนยัน
31
24010034
วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
ยังไม่ยืนยัน
32
24010035
วัดบางปรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:06:52
33
24010036
วัดบางพระ
ยังไม่ยืนยัน
34
24010039
วัดนครเนื่องเขต
ยังไม่ยืนยัน
35
24010040
บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 21:33:21
36
24010041
วัดหนามแดง
ยังไม่ยืนยัน
37
24010042
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ยังไม่ยืนยัน
38
24010043
บ้านคลอง 21
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:47:50
39
24010044
บ้านปลายคลอง 20
ยังไม่ยืนยัน
40
24010045
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:09:41
41
24010046
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
ยังไม่ยืนยัน
42
24010047
สุเหร่าดอนเกาะกา
ยังไม่ยืนยัน
43
24010048
วัดบึงตาหอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 09:19:05
44
24010049
บ้านดอนเกาะกา
ยังไม่ยืนยัน
45
24010050
บ้านบึงพระอาจารย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 12:43:32
46
24010052
สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:33:42
47
24010053
สุเหร่าสมอเอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:48:55
48
24010054
ตลาดคลอง 16
ยังไม่ยืนยัน
49
24010055
เฉลิมช่วงวิทยาทาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:23:11
50
24010056
วัดรามัญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:39:29
51
24010057
สุเหร่าปากคลอง 20
ยังไม่ยืนยัน
52
24010058
สุเหร่าดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 20:42:54
53
24010059
สุเหร่าคู้
ยังไม่ยืนยัน
54
24010060
ปากคลองบางขนาก
ยังไม่ยืนยัน
55
24010062
วัดเกตุสโมสร
ยังไม่ยืนยัน
56
24010064
วัดประชาบำรุง
ยังไม่ยืนยัน
57
24010065
ประชาฤกษ์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:53:54
58
24010066
บึงเทพยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:56:26
59
24010068
สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:24:13
60
24010069
สุเหร่าแคราย
ยังไม่ยืนยัน
61
24010070
สกุลดีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:57:49
62
24010071
วัดบึงน้ำรักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:16:58
63
24010072
สุเหร่าคลอง 15
ยังไม่ยืนยัน
64
24010073
สุเหร่าดารุลนาอีม
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:43:08
65
24010074
สุเหร่าคลองหกวา
ยังไม่ยืนยัน
66
24010075
สุเหร่าคลอง 14
ยังไม่ยืนยัน
67
24010076
สิทธิสุนทรอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:45:57
68
24010077
วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
ยังไม่ยืนยัน
69
24010078
วัดตะพังคลี
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:23:53
70
24010079
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:34:47
71
24010080
วัดญาณรังษาราม
ยังไม่ยืนยัน
72
24010081
สะแกโดดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 18:38:15
73
24010082
วัดบางไทร
ยังไม่ยืนยัน
74
24010083
วัดไผ่ดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:34:56
75
24010084
วัดหลวงแพ่ง
ยังไม่ยืนยัน
76
24010085
วัดสว่างอารมณ์
ยังไม่ยืนยัน
77
24010086
วัดคลองเจ้า
ยังไม่ยืนยัน
78
24010088
วัดบึงทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-03 10:59:40
79
24010089
ปากบึงสิงโต
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:12:03
80
24010090
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
ยังไม่ยืนยัน
81
24010091
สุเหร่าคลอง 20
ยังไม่ยืนยัน
82
24010092
สุเหร่าคลอง 19
ยังไม่ยืนยัน
83
24010093
วัดพุทธอุดมวิหาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:33:57
84
24010094
สุเหร่าคลอง 18
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:45:39
85
24010095
บึงสิงโต
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:16:45
86
24010096
วัดคลอง 18
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:13:40
87
24010097
วัดเขาดิน
ยังไม่ยืนยัน
88
24010098
วัดบางแสม
ยังไม่ยืนยัน
89
24010099
คลองพานทอง
ยังไม่ยืนยัน
90
24010101
บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
ยังไม่ยืนยัน
91
24010102
จันทร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
92
24010103
ประกอบราษฎร์บำรุง
ยังไม่ยืนยัน
93
24010104
วัดท่าสะอ้าน
ยังไม่ยืนยัน
94
24010105
วัดลาดยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 11:50:32
95
24010106
วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 16:09:10
96
24010107
วัดล่าง
ยังไม่ยืนยัน
97
24010108
วัดบน
ยังไม่ยืนยัน
98
24010109
พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
ยังไม่ยืนยัน
99
24010110
พรหมานุเคราะห์
ยังไม่ยืนยัน
100
24010111
สามัคคีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:46:24
101
24010113
วัดบางผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:33:17
102
24010114
บ้านบางข้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 20:26:52
103
24010115
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
104
24010117
วัดบางสมัคร
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 15:08:14
105
24010118
วัดพิมพาวาส
ยังไม่ยืนยัน
106
24010119
แสมขาววิทยาคาร
ยังไม่ยืนยัน
107
24010120
วัดสองคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:33:28
108
24010121
บ้านสีล้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:50:25
109
24010122
สกัด 80
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:38:52
110
24010123
คลองขวาง
ยังไม่ยืนยัน
111
24010124
วัดสุขาราม
ยังไม่ยืนยัน
112
24010125
สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 11:21:07
113
24010128
วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
114
24010129
วัดคลองสวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:13:04
115
24010130
สุเหร่าเกาะไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:47:56
116
24010131
สุเหร่าจรเข้น้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 14:36:40
117
24010132
วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:23:16
118
24010133
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:41:34
119
24010134
วัดลาดบัว
ยังไม่ยืนยัน
120
24010135
วัดใหม่ประเวศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 00:21:20
121
24010136
วัดดอนทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:15:47
122
24010137
วัดประศาสน์โสภณ
ยังไม่ยืนยัน
123
24010138
วัดเทพราช
ยังไม่ยืนยัน
124
24010139
วัดกลางราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:43:13
125
24010140
วัดผาณิตาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:58:39
126
24010141
วัดสนามจันทร์
ยังไม่ยืนยัน
127
24010142
วัดคลองบ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:50:17
128
24010143
วัดคลองต้นหมัน
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:33:22
129
24010144
วัดพิพิธประสาทสุนทร
ยังไม่ยืนยัน
130
24010145
วัดกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:30:57
131
24010147
วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยังไม่ยืนยัน
132
24010149
วัดประชาบำรุงกิจ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:05:06
133
24010150
วัดแสนภูดาษ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:13:59
134
24010151
วัดอินทาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:35:17
135
24010152
วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:46:35
136
24010153
วัดหนองกระสังสามัคคี
ยังไม่ยืนยัน
137
24010154
วัดอรัญญิการาม
ยังไม่ยืนยัน
138
24010155
วัดศรีมงคล
ยังไม่ยืนยัน
     
72 (52.17%)