ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 138 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 138 (100.00%)
1
24010001
วัดจุกเฌอ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 15:04:07
2
24010002
วัดชนะสงสาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:10:24
3
24010003
วัดพรหมสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 09:46:53
4
24010004
วัดจรเข้น้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 13:55:32
5
24010005
สุเหร่าลาดน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:38:28
6
24010006
สุเหร่าสมอเซ
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 17:08:46
7
24010007
สุเหร่าคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 08:27:54
8
24010008
บ้านเกาะดอน
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 16:29:42
9
24010009
ตลาดเปร็ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:42:04
10
24010010
แพ่งพิทยาภูมิ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:09:27
11
24010011
บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 10:37:36
12
24010012
สุเหร่าหลวงแพ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 21:48:30
13
24010013
วัดคู้เกษมสโมสร
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 18:36:34
14
24010014
วัดไชยธารา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:41:31
15
24010015
วัดเทพนิมิตร
ยืนยันแล้ว
2018-06-05 10:46:53
16
24010016
วัดประตูน้ำท่าไข่
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 12:57:37
17
24010017
วัดนิโครธาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:36:20
18
24010018
วัดบ้านนา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 22:04:28
19
24010021
บ้านบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:27:15
20
24010022
วัดเกาะจันทาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 09:47:27
21
24010023
วัดสมานรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:25:27
22
24010024
วัดเที่ยงพิมลมุข
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:26:13
23
24010025
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 12:50:49
24
24010026
วัดดอนทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:29:26
25
24010027
บ้านวนท่าแครง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:43:10
26
24010028
วัดเกาะ
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 11:05:35
27
24010029
วัดแพรกนกเอี้ยง
ยืนยันแล้ว
2018-06-13 13:46:11
28
24010030
บ้านแขวงกลั่น
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:38:59
29
24010031
วัดบางปลานัก
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:10:06
30
24010033
วัดทด
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:30:17
31
24010034
วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 11:23:14
32
24010035
วัดบางปรง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 12:06:52
33
24010036
วัดบางพระ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:22:56
34
24010039
วัดนครเนื่องเขต
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:38:05
35
24010040
บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:39:32
36
24010041
วัดหนามแดง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 10:14:26
37
24010042
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 19:45:25
38
24010043
บ้านคลอง 21
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:47:50
39
24010044
บ้านปลายคลอง 20
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 04:14:51
40
24010045
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:09:41
41
24010046
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:00:47
42
24010047
สุเหร่าดอนเกาะกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:45:13
43
24010048
วัดบึงตาหอม
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 09:19:05
44
24010049
บ้านดอนเกาะกา
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 14:29:57
45
24010050
บ้านบึงพระอาจารย์
ยืนยันแล้ว
2018-06-06 12:43:32
46
24010052
สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 13:33:42
47
24010053
สุเหร่าสมอเอก
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 15:48:55
48
24010054
ตลาดคลอง 16
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 23:21:18
49
24010055
เฉลิมช่วงวิทยาทาน
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:23:11
50
24010056
วัดรามัญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:39:29
51
24010057
สุเหร่าปากคลอง 20
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:41:33
52
24010058
สุเหร่าดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 20:42:54
53
24010059
สุเหร่าคู้
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:44:35
54
24010060
ปากคลองบางขนาก
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 17:40:48
55
24010062
วัดเกตุสโมสร
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:03:13
56
24010064
วัดประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:24:41
57
24010065
ประชาฤกษ์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 13:53:54
58
24010066
บึงเทพยา
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 14:56:26
59
24010068
สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
ยืนยันแล้ว
2018-06-14 14:24:13
60
24010069
สุเหร่าแคราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:04:37
61
24010070
สกุลดีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:57:49
62
24010071
วัดบึงน้ำรักษ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 13:16:07
63
24010072
สุเหร่าคลอง 15
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:12:42
64
24010073
สุเหร่าดารุลนาอีม
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 09:43:08
65
24010074
สุเหร่าคลองหกวา
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 10:33:17
66
24010075
สุเหร่าคลอง 14
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 10:11:03
67
24010076
สิทธิสุนทรอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 13:45:57
68
24010077
วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:37:49
69
24010078
วัดตะพังคลี
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:23:53
70
24010079
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 10:34:47
71
24010080
วัดญาณรังษาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:49:52
72
24010081
สะแกโดดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 18:38:15
73
24010082
วัดบางไทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 15:54:38
74
24010083
วัดไผ่ดำ
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 14:34:56
75
24010084
วัดหลวงแพ่ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 20:11:06
76
24010085
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:32:13
77
24010086
วัดคลองเจ้า
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:36:08
78
24010088
วัดบึงทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-03 10:59:40
79
24010089
ปากบึงสิงโต
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 08:12:03
80
24010090
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 09:51:55
81
24010091
สุเหร่าคลอง 20
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:25:12
82
24010092
สุเหร่าคลอง 19
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 20:37:21
83
24010093
วัดพุทธอุดมวิหาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-22 10:33:57
84
24010094
สุเหร่าคลอง 18
ยืนยันแล้ว
2018-06-20 15:45:39
85
24010095
บึงสิงโต
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 12:16:45
86
24010096
วัดคลอง 18
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 14:13:40
87
24010097
วัดเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:08:38
88
24010098
วัดบางแสม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 16:40:22
89
24010099
คลองพานทอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 19:26:58
90
24010101
บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 17:15:26
91
24010102
จันทร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:52:00
92
24010103
ประกอบราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:54:00
93
24010104
วัดท่าสะอ้าน
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:23:10
94
24010105
วัดลาดยาว
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 11:50:32
95
24010106
วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 16:09:10
96
24010107
วัดล่าง
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:10:09
97
24010108
วัดบน
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 19:09:53
98
24010109
พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:47:53
99
24010110
พรหมานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 17:28:48
100
24010111
สามัคคีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-11 13:46:24
101
24010113
วัดบางผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 12:33:17
102
24010114
บ้านบางข้าว
ยืนยันแล้ว
2018-06-04 20:26:52
103
24010115
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 19:15:34
104
24010117
วัดบางสมัคร
ยืนยันแล้ว
2018-05-28 15:08:14
105
24010118
วัดพิมพาวาส
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 11:19:55
106
24010119
แสมขาววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:46:20
107
24010120
วัดสองคลอง
ยืนยันแล้ว
2018-06-08 17:33:28
108
24010121
บ้านสีล้ง
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 10:50:25
109
24010122
สกัด 80
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:38:52
110
24010123
คลองขวาง
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:37:01
111
24010124
วัดสุขาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 17:52:42
112
24010125
สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
ยืนยันแล้ว
2018-05-29 11:21:07
113
24010128
วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 06:08:53
114
24010129
วัดคลองสวน
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 13:13:04
115
24010130
สุเหร่าเกาะไร่
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 09:47:56
116
24010131
สุเหร่าจรเข้น้อย
ยืนยันแล้ว
2018-06-01 14:36:40
117
24010132
วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 14:23:16
118
24010133
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 09:41:34
119
24010134
วัดลาดบัว
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 13:43:06
120
24010135
วัดใหม่ประเวศ
ยืนยันแล้ว
2018-06-12 00:21:20
121
24010136
วัดดอนทราย
ยืนยันแล้ว
2018-06-18 15:15:47
122
24010137
วัดประศาสน์โสภณ
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 13:19:00
123
24010138
วัดเทพราช
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 14:57:33
124
24010139
วัดกลางราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 15:20:40
125
24010140
วัดผาณิตาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 10:58:39
126
24010141
วัดสนามจันทร์
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:03:59
127
24010142
วัดคลองบ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:50:17
128
24010143
วัดคลองต้นหมัน
ยืนยันแล้ว
2018-05-30 14:33:22
129
24010144
วัดพิพิธประสาทสุนทร
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 11:19:33
130
24010145
วัดกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 12:30:57
131
24010147
วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2018-06-25 09:45:01
132
24010149
วัดประชาบำรุงกิจ
ยืนยันแล้ว
2018-06-21 14:05:06
133
24010150
วัดแสนภูดาษ
ยืนยันแล้ว
2018-06-19 13:13:59
134
24010151
วัดอินทาราม
ยืนยันแล้ว
2018-06-07 14:35:17
135
24010152
วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2018-06-15 14:46:35
136
24010153
วัดหนองกระสังสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2018-06-27 14:30:23
137
24010154
วัดอรัญญิการาม
ยืนยันแล้ว
2018-06-28 09:59:59
138
24010155
วัดศรีมงคล
ยืนยันแล้ว
2018-06-26 08:21:39
     
138 (100.00%)