ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลโรงเรียนในสังกัด จำนวน 138 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 138 (100.00%)
1
24010001
วัดจุกเฌอ
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 13:36:58
2
24010002
วัดชนะสงสาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 09:45:10
3
24010003
วัดพรหมสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 11:05:39
4
24010004
วัดจรเข้น้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 10:52:09
5
24010005
สุเหร่าลาดน้ำขาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 15:04:42
6
24010006
สุเหร่าสมอเซ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 17:28:18
7
24010007
สุเหร่าคลองใหญ่
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 12:19:31
8
24010008
บ้านเกาะดอน
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 17:07:41
9
24010009
ตลาดเปร็ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 13:37:48
10
24010010
แพ่งพิทยาภูมิ
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 11:19:34
11
24010011
บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 12:40:49
12
24010012
สุเหร่าหลวงแพ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 13:19:09
13
24010013
วัดคู้เกษมสโมสร
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 17:51:39
14
24010014
วัดไชยธารา
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 09:47:54
15
24010015
วัดเทพนิมิตร
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 13:42:22
16
24010016
วัดประตูน้ำท่าไข่
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 10:44:57
17
24010017
วัดนิโครธาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 15:44:41
18
24010018
วัดบ้านนา
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:43:40
19
24010021
บ้านบางแก้ว
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 11:17:21
20
24010022
วัดเกาะจันทาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 12:16:08
21
24010023
วัดสมานรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 15:11:37
22
24010024
วัดเที่ยงพิมลมุข
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 20:18:38
23
24010025
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 15:23:06
24
24010026
วัดดอนทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 09:58:53
25
24010027
บ้านวนท่าแครง
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 14:19:37
26
24010028
วัดเกาะ
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 12:46:17
27
24010029
วัดแพรกนกเอี้ยง
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:24:11
28
24010030
บ้านแขวงกลั่น
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 13:05:05
29
24010031
วัดบางปลานัก
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 13:06:11
30
24010033
วัดทด
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 09:15:01
31
24010034
วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:24:49
32
24010035
วัดบางปรง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:12:50
33
24010036
วัดบางพระ
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 13:06:58
34
24010039
วัดนครเนื่องเขต
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 22:29:04
35
24010040
บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 18:54:31
36
24010041
วัดหนามแดง
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 10:14:59
37
24010042
อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 09:42:55
38
24010043
บ้านคลอง 21
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 14:15:28
39
24010044
บ้านปลายคลอง 20
ยืนยันแล้ว
2017-06-24 13:11:06
40
24010045
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 13:01:28
41
24010046
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-01 13:54:58
42
24010047
สุเหร่าดอนเกาะกา
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 10:36:11
43
24010048
วัดบึงตาหอม
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 07:55:11
44
24010049
บ้านดอนเกาะกา
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 10:23:18
45
24010050
บ้านบึงพระอาจารย์
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 09:28:16
46
24010052
สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 11:26:57
47
24010053
สุเหร่าสมอเอก
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 13:45:50
48
24010054
ตลาดคลอง 16
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 14:22:56
49
24010055
เฉลิมช่วงวิทยาทาน
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 09:33:41
50
24010056
วัดรามัญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 14:17:59
51
24010057
สุเหร่าปากคลอง 20
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 16:42:33
52
24010058
สุเหร่าดอนกลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:25:15
53
24010059
สุเหร่าคู้
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 09:44:50
54
24010060
ปากคลองบางขนาก
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 19:26:25
55
24010062
วัดเกตุสโมสร
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 20:11:26
56
24010064
วัดประชาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 14:45:53
57
24010065
ประชาฤกษ์สมบูรณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 13:24:22
58
24010066
บึงเทพยา
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 14:08:52
59
24010068
สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
ยืนยันแล้ว
2017-05-31 14:13:19
60
24010069
สุเหร่าแคราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 15:01:36
61
24010070
สกุลดีประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 14:52:21
62
24010071
วัดบึงน้ำรักษ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:23:12
63
24010072
สุเหร่าคลอง 15
ยืนยันแล้ว
2017-06-22 12:58:59
64
24010073
สุเหร่าดารุลนาอีม
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 15:20:53
65
24010074
สุเหร่าคลองหกวา
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 11:20:13
66
24010075
สุเหร่าคลอง 14
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 13:17:04
67
24010076
สิทธิสุนทรอุทิศ
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 15:02:52
68
24010077
วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 15:10:30
69
24010078
วัดตะพังคลี
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 14:03:21
70
24010079
วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 08:15:03
71
24010080
วัดญาณรังษาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:55:50
72
24010081
สะแกโดดประชาสรรค์
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 15:34:11
73
24010082
วัดบางไทร
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 13:38:10
74
24010083
วัดไผ่ดำ
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:47:11
75
24010084
วัดหลวงแพ่ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 13:09:37
76
24010085
วัดสว่างอารมณ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:48:14
77
24010086
วัดคลองเจ้า
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 08:14:39
78
24010088
วัดบึงทองหลาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:46:41
79
24010089
ปากบึงสิงโต
ยืนยันแล้ว
2017-06-12 12:59:16
80
24010090
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 07:47:39
81
24010091
สุเหร่าคลอง 20
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 11:17:19
82
24010092
สุเหร่าคลอง 19
ยืนยันแล้ว
2017-06-13 11:12:15
83
24010093
วัดพุทธอุดมวิหาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 17:19:07
84
24010094
สุเหร่าคลอง 18
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 08:39:26
85
24010095
บึงสิงโต
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 14:47:11
86
24010096
วัดคลอง 18
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 14:47:09
87
24010097
วัดเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 11:11:42
88
24010098
วัดบางแสม
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 11:53:39
89
24010099
คลองพานทอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 07:42:53
90
24010101
บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:01:28
91
24010102
จันทร์เจริญ
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 21:21:50
92
24010103
ประกอบราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 16:53:22
93
24010104
วัดท่าสะอ้าน
ยืนยันแล้ว
2017-06-28 09:53:20
94
24010105
วัดลาดยาว
ยืนยันแล้ว
2017-06-29 10:41:55
95
24010106
วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 16:38:19
96
24010107
วัดล่าง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:20:52
97
24010108
วัดบน
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 12:45:27
98
24010109
พระพิมลเสนี
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 21:04:42
99
24010110
พรหมานุเคราะห์
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 12:25:53
100
24010111
สามัคคีราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 15:30:42
101
24010113
วัดบางผึ้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 18:25:24
102
24010114
บ้านบางข้าว
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 07:42:43
103
24010115
วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 20:07:26
104
24010117
วัดบางสมัคร
ยืนยันแล้ว
2017-06-18 12:14:35
105
24010118
วัดพิมพาวาส
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 15:38:46
106
24010119
แสมขาววิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2017-06-09 13:51:17
107
24010120
วัดสองคลอง
ยืนยันแล้ว
2017-06-06 09:22:13
108
24010121
บ้านสีล้ง
ยืนยันแล้ว
2017-06-26 22:05:35
109
24010122
สกัด 80
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 11:04:16
110
24010123
คลองขวาง
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 13:38:55
111
24010124
วัดสุขาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-23 14:31:37
112
24010125
สกัด 40
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 11:10:35
113
24010128
วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2017-06-27 14:49:36
114
24010129
วัดคลองสวน
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 19:04:40
115
24010130
สุเหร่าเกาะไร่
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 14:49:27
116
24010131
สุเหร่าจรเข้น้อย
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 14:32:40
117
24010132
วัดพนมพนาวาส
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 13:58:09
118
24010133
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ยืนยันแล้ว
2017-06-05 20:49:01
119
24010134
วัดลาดบัว
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 15:12:24
120
24010135
วัดใหม่ประเวศ
ยืนยันแล้ว
2017-06-07 14:12:58
121
24010136
วัดดอนทราย
ยืนยันแล้ว
2017-06-20 19:58:09
122
24010137
วัดประศาสน์โสภณ
ยืนยันแล้ว
2017-06-21 21:33:09
123
24010138
วัดเทพราช
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 13:37:21
124
24010139
วัดกลางราษฎร์บำรุง
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 10:23:01
125
24010140
วัดผาณิตาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-03 08:52:30
126
24010141
วัดสนามจันทร์
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 11:56:40
127
24010142
วัดคลองบ้านโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 14:22:57
128
24010143
วัดคลองต้นหมัน
ยืนยันแล้ว
2017-06-02 14:23:51
129
24010144
วัดพิพิธประสาทสุนทร
ยืนยันแล้ว
2017-06-14 13:27:10
130
24010145
วัดกระทุ่ม
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 10:20:47
131
24010147
วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2017-06-19 13:09:03
132
24010149
วัดประชาบำรุงกิจ
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 09:31:37
133
24010150
วัดแสนภูดาษ
ยืนยันแล้ว
2017-06-15 16:31:00
134
24010151
วัดอินทาราม
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 09:05:17
135
24010152
วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
ยืนยันแล้ว
2017-06-16 20:03:15
136
24010153
วัดหนองกระสังสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 14:47:40
137
24010154
วัดอรัญญิการาม
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 20:11:32
138
24010155
วัดศรีมงคล
ยืนยันแล้ว
2017-06-08 13:26:05
     
138 (100.00%)