ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 113 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 47 (41.59%)
ครู/บุคลากร
1
25010041
ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
ยังไม่ยืนยัน
2
25010042
วัดโคกป่าแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:43:15
18 
3
25010043
บ้านหนองช้างลง
ยังไม่ยืนยัน
4
25010044
บ้านชำโสม
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:44:21
5
25010045
บ้านนางเลง
ยังไม่ยืนยัน
6
25010046
วัดปากแพรก
ยืนยันแล้ว
2019-10-04 15:00:55
7
25010047
วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
ยังไม่ยืนยัน
8
25010048
บ้านโปร่งสะเดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:35:12
15 
9
25010049
บ้านเขาไม้แก้ว
ยังไม่ยืนยัน
30 
10
25010050
บ้านคลองตามั่น
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:40:06
11
25010051
บ้านคลองเจ้าแรง
ยืนยันแล้ว
2019-11-05 14:06:30
12
25010052
บ้านนาคลองกลาง
ยังไม่ยืนยัน
13
25010053
บ้านหนองประดู่
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:30:52
14
25010054
บ้านหนองหัวช้าง
ยังไม่ยืนยัน
15
25010055
บ้านโนนสะอาด
ยังไม่ยืนยัน
13 
16
25010056
บ้านหนองบัว
ยังไม่ยืนยัน
17
25010057
วัดศรีสุวรรณาราม
ยังไม่ยืนยัน
18
25010058
วัดตันทาราม
ยังไม่ยืนยัน
19
25010059
บ้านหนองอนามัย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:54:40
11 
20
25010060
วัดเนาวรัตนาราม
ยังไม่ยืนยัน
21
25010061
บ้านท่าอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-11-15 08:47:40
22
25010062
บ้านหนองมันปลา
ยังไม่ยืนยัน
23
25010063
วัดศรีสวัสดิ์
ยังไม่ยืนยัน
16 
24
25010064
บ้านหนองไผ่ล้อม
ยังไม่ยืนยัน
25
25010065
บ้านหนองโดน
ยังไม่ยืนยัน
26
25010066
วัดปากน้ำ
ยังไม่ยืนยัน
27
25010067
บ่อทองวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 15:15:37
17 
28
25010068
โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
ยังไม่ยืนยัน
17 
29
25010069
บ้านบุเสี้ยว
ยังไม่ยืนยัน
14 
30
25010070
บ้านพระปรง
ยังไม่ยืนยัน
16 
31
25010071
วัดวัฒนารังษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:59:22
11 
32
25010072
บ้านหนองนาใน
ยืนยันแล้ว
2019-10-07 08:56:47
10 
33
25010074
บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-08-30 14:26:26
34
25010075
อนุบาลกบินทร์บุรี
ยังไม่ยืนยัน
17 
35
25010076
บรรหารวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:29:07
18 
36
25010077
บ้านไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:58:45
37
25010078
วัดราษฎร์รังษี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:01:42
11 
38
25010079
บ้านโคกหอม
ยังไม่ยืนยัน
39
25010080
บ้านโคกสว่าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:39:32
40
25010081
บ้านโนนหัวบึง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 16:50:56
41
25010082
บ้านหนองปรือ
ยังไม่ยืนยัน
10 
42
25010083
บ้านตรอกปลาไหล
ยังไม่ยืนยัน
11 
43
25010084
บ้านซ่ง
ยังไม่ยืนยัน
44
25010085
วัดย่านรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:55:36
45
25010086
บ้านเขาด้วน
ยังไม่ยืนยัน
16 
46
25010087
ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
ยังไม่ยืนยัน
17 
47
25010088
บ้านโคกกระท้อน
ยังไม่ยืนยัน
48
25010089
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:21:27
30 
49
25010090
บ้านหนองตลาด
ยังไม่ยืนยัน
50
25010091
บ้านคลองร่วม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:46:50
51
25010092
วัดใหม่พรหมสุวรรณ
ยืนยันแล้ว
2019-08-26 12:16:37
18 
52
25010093
บ้านหนองศรีวิชัย
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 13:40:48
10 
53
25010094
วัดวังหวาย
ยังไม่ยืนยัน
54
25010095
บ้านหนองจิก
ยังไม่ยืนยัน
55
25010096
วัดรัตนโชติการาม
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 11:49:22
56
25010097
วัดรัตนชมภู
ยังไม่ยืนยัน
57
25010098
วัดเกาะแดง
ยืนยันแล้ว
2019-10-15 14:42:17
58
25010099
บ้านวังตะเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:18:32
59
25010100
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:58:30
60
25010101
บ้านแก่ง
ยังไม่ยืนยัน
61
25010102
วัดจันทรังษีถาวร
ยืนยันแล้ว
2019-10-31 09:21:02
62
25010103
วัดเนินสูง
ยังไม่ยืนยัน
63
25010104
บ้านเขากระแต
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:34:47
64
25010105
บ้านคลองระกำ
ยังไม่ยืนยัน
65
25010106
บ้านหนองหอย
ยังไม่ยืนยัน
66
25010107
บ้านวังมะกรูด
ยังไม่ยืนยัน
10 
67
25010108
บ้านเขาถ้ำ
ยังไม่ยืนยัน
68
25010109
บ้านไทยเจริญ
ยังไม่ยืนยัน
15 
69
25010110
บ้านคลองสิบสอง
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 12:15:06
19 
70
25010111
บ้านโปร่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 16:10:00
18 
71
25010112
บ้านใหม่พัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
72
25010113
บ้านคลองหันแดง
ยังไม่ยืนยัน
73
25010114
บ้านวังกวาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 14:05:26
17 
74
25010115
บ้านวังดินสอ
ยังไม่ยืนยัน
21 
75
25010116
บ้านเขาปูน
ยังไม่ยืนยัน
76
25010117
บ้านทด
ยังไม่ยืนยัน
77
25010118
บ้านโคกลาน
ยังไม่ยืนยัน
78
25010119
บ้านโคกสั้น
ยังไม่ยืนยัน
18 
79
25010120
บ้านคลองอุดม
ยังไม่ยืนยัน
80
25010121
วัดโคกขี้เหล็ก
ยังไม่ยืนยัน
81
25010122
วัดโคกอุดม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 22:17:05
22 
82
25010123
วัดหาดสูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 18:19:02
13 
83
25010124
บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
84
25010125
บ้านปราสาท
ยังไม่ยืนยัน
85
25010126
บ้านวังบัวทอง
ยังไม่ยืนยัน
86
25010127
บ้านท่าสะตือ
ยืนยันแล้ว
2019-10-19 11:50:58
10 
87
25010128
บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:26:18
16 
88
25010129
บ้านราษฎร์เจริญ
ยังไม่ยืนยัน
12 
89
25010130
บ้านวังรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 12:28:38
90
25010131
บ้านแก่งดินสอ
ยังไม่ยืนยัน
13 
91
25010132
บ้านคลองมะไฟ
ยังไม่ยืนยัน
10 
92
25010133
บ้านอุดมบรรพต
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 15:50:52
12 
93
25010134
บ้านหินเทิน
ยังไม่ยืนยัน
18 
94
25010135
บ้านทุ่งแฝก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:09:53
95
25010136
ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
ยังไม่ยืนยัน
26 
96
25010137
บ้านคลองตาหมื่น
ยังไม่ยืนยัน
11 
97
25010138
สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย
ยืนยันแล้ว
2019-08-15 19:27:11
98
25010139
บ้านกระเดียง
ยังไม่ยืนยัน
99
25010140
อนุบาลนาดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 13:53:42
17 
100
25010141
บ้านบุสูง
ยังไม่ยืนยัน
18 
101
25010142
บ้านโนนสูง
ยังไม่ยืนยัน
102
25010143
บ้านโนนแสนสุข
ยังไม่ยืนยัน
103
25010144
บ้านขุนศรี
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 13:05:59
12 
104
25010145
บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์
ยังไม่ยืนยัน
105
25010146
บ้านบุพราหมณ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 22:40:44
29 
106
25010147
บ้าน ก.ม.80
ยังไม่ยืนยัน
11 
107
25010148
บ้านทับลาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:26:37
14 
108
25010149
บ้านหนองสองห้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 16:00:29
16 
109
25010150
บ้านหนองตะแบก
ยืนยันแล้ว
2019-09-10 14:24:15
110
25010151
ชุมชนบ้านสำพันตา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:54:38
111
25010152
บ้านหนองแหน
ยังไม่ยืนยัน
112
25010153
บ้านโคกกระจง
ยังไม่ยืนยัน
113
25010154
วัดสารวนาราม
ยังไม่ยืนยัน
     
47 (41.59%)